thumbnailthumbnailthumbnailthumbnail
Zespół Mieszkań Chronionych

Informacje: Wrocław 51-525
ul. Gliniana 28/30
tel/fax 71 367 14 15

 

Captcha plugin for Joomla from Outsource Online  

W tym miejscu schronienie mogą uzyskać osoby, które zakończyły trzymiesięczny bezpłatny pobyt interwencyjny w Ośrodku Interwencji Kryzysowej lub Specjalistycznym Ośrodku Wsparcia dla Ofiar Przemocy, a nie zdążyły uregulować własnej sytuacji życiowej i nie mają możliwości samodzielnego zamieszkania.

Schronienie przez okres ok. 15 m-cy mogą uzyskać bezdomne kobiety, bezdomne matki z dziećmi i bezdomne rodziny posiadające ostatnie stałe zameldowanie na terenie Gminy Wrocław. Pobyt uzależniony jest od skierowania z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Podmiot kierujący ustala również odpłatność za pobyt w Ośrodku.

Osoba zamieszkująca w Ośrodku Wsparcia objęta jest nadal indywidualną opieką i pomocą specjalistów oraz realizuje ustalenia indywidualnego planu pracy, spisanego w formie kontraktu.

W Ośrodku Terapeutycznym przy pl. Strzeleckim 23a/3 we Wrocławiu proponujemy  bezpłatną pomoc w postaci zajęć grupowych, poradnictwa i psychoterapii. W Ośrodku prowadzony jest program korekcyjno-edukacyjny dla osób stosujących przemoc w rodzinie.
Na spotkanie należy umówić się telefonicznie:
071 328 70 41   

Działania ośrodka terapeutycznego:

Adresaci:
Program adresowany jest do osób stosujących przemoc zarówno kobiet jak i mężczyzn w tym:
-  mężczyzn, skazanych za czyny związane ze stosowaniem przemocy w rodzinie, wobec których Sąd warunkowo zawiesił wykonanie kary, zobowiązując ich do uczestnictwa w programie
- osób stosujących przemoc w rodzinie, które zakończyły terapię uzależnień od alkoholu lub narkotyków
- osób, które same zgłoszą się do uczestnictwa w programie lub zostaną skierowane przez pracowników socjalnych, kuratorów, terapeutów, pracowników ośrodków interwencji kryzysowej lub inne osoby, które powzięły wiadomość o stosowaniu przez nich przemocy wobec osób najbliższych.
Oferowana pomoc
a) program korekcyjno – edukacyjny dla mężczyzn prowadzony w oparciu o metodę Duluth
Program przeznaczony jest dla mężczyzn stosujących przemoc wobec bliskich. Zajęcia odbywają się w formie grupowej. Grupa ma charakter otwarty. Oznacza to, że do grupy mogą być kierowane osoby w sposób ciągły. Włączenie nowej osoby do grupy poprzedzone jest 3 konsultacjami indywidualnymi.
Zajęcia odbywają się raz w tygodniu (czwartki)i  trwają 3 godziny. Liczba godzin uczestnictwa jednej osoby w grupie wynosi m.in. 78 godzin (26 tygodni).
Osoby prowadzące grupę będą ściśle współpracować z Sądem w szczególności z kuratorami sądowymi.
b) pomoc pedagogiczna - monitorowanie sytuacji rodziny, których członkowie uczestniczą w programie
Zadaniem pedagoga będzie monitorowanie sytuacji w środowisku rodzinnym sprawców przemocy uczestniczących w programie.
Cele działań pedagoga:
- zebranie informacji na temat sytuacji w rodzinie,
- dostarczenie informacji o: zjawisku przemocy, konsekwencjach prawnych i innych, planowanych działaniach, możliwościach szukania pomocy- zarówno dla osób doznających jak i stosujących przemoc,
-  zadbanie o dobro dzieci przebywających w danym środowisku,
- zapewnienie bezpieczeństwa wszystkim członkom rodziny (izolacja, procedury prawne).
Podejmowane działania mają na celu nie zmuszanie do zmiany, ale stworzenie skutecznych warunków zapewniających bezpieczeństwo i obronę praw osób zagrożonych w rodzinie ze szczególnym uwzględnieniem dzieci.
c) konsultacje indywidualne i terapeutyczne dla osób stosujących przemoc
Konsultacje indywidualne obejmują :
- sesje indywidualne z osobą stosującą przemoc, przed wprowadzeniem do grupy (sesje mają na celu opracowanie historii przemocy, opracowanie wstępnego planu bezpieczeństwa i wprowadzenie w metodę :przerwy na ochłonięcie” oraz zawarcie kontraktu na udział w programie
- konsultacje indywidualne, poradnictwo dla osób szukających pomocy
- terapię indywidualną dla osób stosujących przemoc, które ukończyły zajęcia grupowe i mają motywacje do pracy terapeutycznej.
W programie nie mogą uczestniczyć osoby uzależnione.   
W pierwszej kolejności zostaną skierowane na terapię uzależnień.

Godziny funkcjonowania ośrodka:
poniedziałek: 12.00 - 18.00
wtorek: 15.00-18.00
środa: 12.00-18.00
czwartek: 14.00-17.00 (17.00 - spotkanie grupowe)
piątek, sobota, niedziela - nieczynne

Świetlice środowiskowe
Obecnie na terenie miasta Wrocławia działają trzy świetlice środowiskowe:
-przy ul. Świstackiego 18/2
-przy ul. Wittiga 10
-przy pl. Wyzwolenia 4

Znając potrzeby dzieci oraz obserwując zjawisko narastania problemów wychowawczych postanowiliśmy stworzyć we Wrocławiu sieć świetlic  środowiskowych.

Świetlice mają charakter otwarty, a udział we wszystkich zajęciach jest bezpłatny. Czynne są od poniedziałku do piątku w godz. 15.00-20.00. Każdego dnia, oprócz pomocy w odrabianiu lekcji, proponujemy różne formy spędzania czasu wolnego: zajęcia plastyczne, sportowe, teatralne, internetowe, komputerowe, gry telewizyjne, wyjścia do kina, na ściankę wspinaczkową, wycieczki. Codziennie uczestnicy zajęć odbywających się w świetlicy mogą skorzystać z podwieczorku.

Prowadzimy swoją działalność także w czasie ferii zimowych i wakacji. Organizujmy wyjazdowe formy wypoczynku lub stacjonarne małe formy wypoczynku w mieście. Staramy się wraz z dziećmi odwiedzać nowe, atrakcyjne zakątki wybrzeża (latem) i gór (zimą). Byliśmy we Władysławowie, Dąbkach, Międzyzdrojach, Mrzeżynie, Dźwirzynie, Karpaczu, Zakopanym, Sokolcu i Przesiece.W świetlicach  można skorzystać z konsultacji z pedagogiem, który udziela pomocy w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i życiowych, pomaga w napisaniu podania, wniosku, wypełnieniu dokumentów, prowadzi warsztaty edukacyjne dla rodziców rozwijające umiejętności wychowawcze. W swoich działaniach jesteśmy wspierani przez osoby życzliwe dzieciom, które bezinteresownie angażują swój czas i środki w pomoc innym.
W ramach programu funkcjonują   trzy świetlice profilaktyki środowiskowej obejmujące:

- zajęcia opiekuńcze
- zajęcia edukacyjno-informacyjne
- pomoc w nauce
- dożywianie
- zajęcia rekreacyjne
- udział w życiu kulturalnym miasta
- zajęcia edukacyjne dla rodziców

Świetlica środowiskowa "AKSON"                                                              

ul. Świstackiego 18/2
50-430 Wrocław
poniedziałek      16.00 - 20.00
wtorek              16.00 - 20.00
środa                16.00 - 20.00
czwartek           16.00 - 20.00
piątek                16.00 - 20.00

Świetlica środowiskowa "AKSON"
Ul. Wittiga 10
51-628 Wrocław
poniedziałek     15.30 - 19.30
wtorek             15.30 - 19.30
środa               15.30 - 19.30
czwartek          15.30 - 19.30
piątek              15.30 - 19.30

Świetlica środowiskowy "AKSON"
Pl. Wyzwolenia 4
51-004 Wrocław
poniedziałek      16.00 - 20.00
wtorek              14.00 - 18.00
środa                16.00 - 20.00
czwartek           14.00 - 18.00
piątek               16.00 - 20.00English German Polish Russian

Odwiedziło nas

Łącznie1085493
Sieć Pomocy Ofiarom Przestępstw