thumbnailthumbnailthumbnailthumbnail
Błąd
  • XML Parsing Error at 1:151. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:166. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:96. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:315. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:57. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:528. Error 9: Invalid character

Informacje: Wrocaw 51-525
ul. Gliniana 28/30
tel/fax 71 367 14 15

 

Captcha plugin for Joomla from Outsource Online  

W tym miejscu schronienie mog uzyska osoby, ktre zakoczyy trzymiesiczny bezpatny pobyt interwencyjny w Orodku Interwencji Kryzysowej lub Specjalistycznym Orodku Wsparcia dla Ofiar Przemocy, a nie zdyy uregulowa wasnej sytuacji yciowej i nie maj moliwoci samodzielnego zamieszkania.

Schronienie przez okres ok. 15 m-cy mog uzyska bezdomne kobiety, bezdomne matki z dziemi i bezdomne rodziny posiadajce ostatnie stae zameldowanie na terenie Gminy Wrocaw. Pobyt uzaleniony jest od skierowania z Miejskiego Orodka Pomocy Spoecznej. Podmiot kierujcy ustala rwnie odpatno za pobyt w Orodku.

Osoba zamieszkujca w Orodku Wsparcia objta jest nadal indywidualn opiek i pomoc specjalistw oraz realizuje ustalenia indywidualnego planu pracy, spisanego w formie kontraktu.

W Orodku Terapeutycznym przy pl. Strzeleckim 23a/3 we Wrocawiu proponujemy  bezpatn pomoc w postaci zaj grupowych, poradnictwa i psychoterapii. W Orodku prowadzony jest program korekcyjno-edukacyjny dla osb stosujcych przemoc w rodzinie.
Na spotkanie naley umwi si telefonicznie:
071 328 70 41   

Dziaania orodka terapeutycznego:

Adresaci:
Program adresowany jest do osb stosujcych przemoc zarwno kobiet jak i mczyzn w tym:
-  mczyzn, skazanych za czyny zwizane ze stosowaniem przemocy w rodzinie, wobec ktrych Sd warunkowo zawiesi wykonanie kary, zobowizujc ich do uczestnictwa w programie
- osb stosujcych przemoc w rodzinie, ktre zakoczyy terapi uzalenie od alkoholu lub narkotykw
- osb, ktre same zgosz si do uczestnictwa w programie lub zostan skierowane przez pracownikw socjalnych, kuratorw, terapeutw, pracownikw orodkw interwencji kryzysowej lub inne osoby, ktre powziy wiadomo o stosowaniu przez nich przemocy wobec osb najbliszych.
Oferowana pomoc
a) program korekcyjno ? edukacyjny dla mczyzn prowadzony w oparciu o metod Duluth
Program przeznaczony jest dla mczyzn stosujcych przemoc wobec bliskich. Zajcia odbywaj si w formie grupowej. Grupa ma charakter otwarty. Oznacza to, e do grupy mog by kierowane osoby w sposb cigy. Wczenie nowej osoby do grupy poprzedzone jest 3 konsultacjami indywidualnymi.
Zajcia odbywaj si raz w tygodniu (czwartki)i  trwaj 3 godziny. Liczba godzin uczestnictwa jednej osoby w grupie wynosi m.in. 78 godzin (26 tygodni).
Osoby prowadzce grup bd cile wsppracowa z Sdem w szczeglnoci z kuratorami sdowymi.
b) pomoc pedagogiczna - monitorowanie sytuacji rodziny, ktrych czonkowie uczestnicz w programie
Zadaniem pedagoga bdzie monitorowanie sytuacji w rodowisku rodzinnym sprawcw przemocy uczestniczcych w programie.
Cele dziaa pedagoga:
- zebranie informacji na temat sytuacji w rodzinie,
- dostarczenie informacji o: zjawisku przemocy, konsekwencjach prawnych i innych, planowanych dziaaniach, moliwociach szukania pomocy- zarwno dla osb doznajcych jak i stosujcych przemoc,
-  zadbanie o dobro dzieci przebywajcych w danym rodowisku,
- zapewnienie bezpieczestwa wszystkim czonkom rodziny (izolacja, procedury prawne).
Podejmowane dziaania maj na celu nie zmuszanie do zmiany, ale stworzenie skutecznych warunkw zapewniajcych bezpieczestwo i obron praw osb zagroonych w rodzinie ze szczeglnym uwzgldnieniem dzieci.
c) konsultacje indywidualne i terapeutyczne dla osb stosujcych przemoc
Konsultacje indywidualne obejmuj :
- sesje indywidualne z osob stosujc przemoc, przed wprowadzeniem do grupy (sesje maj na celu opracowanie historii przemocy, opracowanie wstpnego planu bezpieczestwa i wprowadzenie w metod :przerwy na ochonicie? oraz zawarcie kontraktu na udzia w programie
- konsultacje indywidualne, poradnictwo dla osb szukajcych pomocy
- terapi indywidualn dla osb stosujcych przemoc, ktre ukoczyy zajcia grupowe i maj motywacje do pracy terapeutycznej.
W programie nie mog uczestniczy osoby uzalenione.   
W pierwszej kolejnoci zostan skierowane na terapi uzalenie.

Godziny funkcjonowania orodka:
poniedziaek: 12.00 - 18.00
wtorek: 15.00-18.00
roda: 12.00-18.00
czwartek: 14.00-17.00 (17.00 - spotkanie grupowe)
pitek, sobota, niedziela - nieczynne

wietlice rodowiskowe
Obecnie na terenie miasta Wrocawia dziaaj trzy wietlice rodowiskowe:
-przy ul. wistackiego 18/2
-przy ul. Wittiga 10
-przy pl. Wyzwolenia 4

Znajc potrzeby dzieci oraz obserwujc zjawisko narastania problemw wychowawczych postanowilimy stworzy we Wrocawiu sie wietlic  rodowiskowych.

wietlice maj charakter otwarty, a udzia we wszystkich zajciach jest bezpatny. Czynne s od poniedziaku do pitku w godz. 15.00-20.00. Kadego dnia, oprcz pomocy w odrabianiu lekcji, proponujemy rne formy spdzania czasu wolnego: zajcia plastyczne, sportowe, teatralne, internetowe, komputerowe, gry telewizyjne, wyjcia do kina, na ciank wspinaczkow, wycieczki. Codziennie uczestnicy zaj odbywajcych si w wietlicy mog skorzysta z podwieczorku.

Prowadzimy swoj dziaalno take w czasie ferii zimowych i wakacji. Organizujmy wyjazdowe formy wypoczynku lub stacjonarne mae formy wypoczynku w miecie. Staramy si wraz z dziemi odwiedza nowe, atrakcyjne zaktki wybrzea (latem) i gr (zim). Bylimy we Wadysawowie, Dbkach, Midzyzdrojach, Mrzeynie, Dwirzynie, Karpaczu, Zakopanym, Sokolcu i Przesiece.W wietlicach  mona skorzysta z konsultacji z pedagogiem, ktry udziela pomocy w rozwizywaniu problemw wychowawczych i yciowych, pomaga w napisaniu podania, wniosku, wypenieniu dokumentw, prowadzi warsztaty edukacyjne dla rodzicw rozwijajce umiejtnoci wychowawcze. W swoich dziaaniach jestemy wspierani przez osoby yczliwe dzieciom, ktre bezinteresownie angauj swj czas i rodki w pomoc innym.
W ramach programu funkcjonuj   trzy wietlice profilaktyki rodowiskowej obejmujce:

- zajcia opiekucze
- zajcia edukacyjno-informacyjne
- pomoc w nauce
- doywianie
- zajcia rekreacyjne
- udzia w yciu kulturalnym miasta
- zajcia edukacyjne dla rodzicw

wietlica rodowiskowa "AKSON"                                                              

ul. wistackiego 18/2
50-430 Wrocaw
poniedziaek      16.00 - 20.00
wtorek              16.00 - 20.00
roda                16.00 - 20.00
czwartek           16.00 - 20.00
pitek                16.00 - 20.00

wietlica rodowiskowa "AKSON"
Ul. Wittiga 10
51-628 Wrocaw
poniedziaek     15.30 - 19.30
wtorek             15.30 - 19.30
roda               15.30 - 19.30
czwartek          15.30 - 19.30
pitek              15.30 - 19.30

wietlica rodowiskowy "AKSON"
Pl. Wyzwolenia 4
51-004 Wrocaw
poniedziaek      16.00 - 20.00
wtorek              14.00 - 18.00
roda                16.00 - 20.00
czwartek           14.00 - 18.00
pitek               16.00 - 20.00English German Polish Russian

.

Odwiedzio nas

cznie1127219
Sie Pomocy Ofiarom Przestpstw

Menu