thumbnailthumbnailthumbnailthumbnail
Błąd
 • XML Parsing Error at 1:151. Error 9: Invalid character
 • XML Parsing Error at 1:166. Error 9: Invalid character
 • XML Parsing Error at 1:96. Error 9: Invalid character
 • XML Parsing Error at 1:315. Error 9: Invalid character
 • XML Parsing Error at 1:57. Error 9: Invalid character
 • XML Parsing Error at 1:528. Error 9: Invalid character
Drukuj Email

Opis przestpstwa

Przestpstwo nieumylnego spowodowania mierci opisane zostao w art. 155 kodeksu karnego. Jest ono jednym z kilku przestpstw przeciwko yciu i zdrowiu, dlatego w pierwszej kolejnoci wane jest rozrnienie, kiedy mamy do czynienia z nieumylnym spowodowaniem mierci, a kiedy z innym przestpstwem.

Przede wszystkim, eby doszo do tego przestpstwa, musi nastpi mier czowieka. O tym, czy miaa ona miejsce rozstrzyga si wedug wiedzy medycznej, przy czym uznaje si, e chodzi tu o mier mzgow (w odrnieniu od na przykad piczki). mierci musi ulec czowiek  a wic przepis ten nie dotyczy nieumylnego wywoania poronienia.

Jeli doszo do mierci, to o tym, czy miao miejsce przestpstwo z art. 155 kk decyduje jej przyczyna oraz zamiar ewentualnego sprawcy.

Zamiar

Nieumylne spowodowanie mierci polega na tym, e sprawca dziaa nieumylnie, to znaczy, e nie majc zamiaru spowodowania czyjej mierci, jednak j powoduje na skutek niezachowania ostronoci wymaganej w danych okolicznociach, mimo e moliwo tej mierci przewidywa albo mg przewidzie (art. 9 2 kk). Oznacza to, e zachowanie sprawcy porwnywane jest do przecitnego postpowania ludzi w takiej samej sytuacji i ich zdolnoci przewidywania konsekwencji wasnych dziaa. Jeli sprawca mg przewidzie, e kto zginie, a mimo to nie zachowa ostronoci, to popeni przestpstwo.

Przykad: pozostawienie w odludnym miejscu niezabezpieczonego gbokiego wykopu, do ktrego kto wpad i zmar moe by uznane za nieumylne spowodowanie mierci. Natomiast pozostawienie niezabezpieczonego gbokiego wykopu w poprzek chodnika, ze wiadomoci, e duo ludzi tamtdy chodzi po ciemku moe ju stanowi zabjstwo w zamiarze ewentualnym. Czasami jednak trudno jest okreli zamiar sprawcy, wic sd musi ocenia go w oparciu o szczegow analiz wszystkich okolicznoci.

Przy ocenie, czy doszo do nieumylnego spowodowania mierci pod uwag bierze si tylko zamiar co do zabicia ofiary. Jeli sprawca chcia zabi albo si godzi na mier ofiary (zamiar bezporedni albo ewentualny), to mamy do czynienia z zabjstwem (art. 148 kk). Jeli natomiast sprawca nie chcia zabi i si na ni nie godzi, ale do mierci doszo ? to mamy nieumylne spowodowanie mierci.

Przestpstwo to czsto jednak czy si z innymi przestpstwami. To, e sprawca mia jaki ?zy? zamiar wobec ofiary, ktra w wyniku dziaa sprawcy umiera, nie powoduje jeszcze, e doszo do zabjstwa. Jeli tylko zamiar sprawcy nie obejmowa mierci ofiary, to mamy do czynienia wanie z przestpstwem z art. 155 kk.

Przykad: jeli sprawca chcia tylko kogo lekko pobi, ale nieumylnie go zabi (np. bo uderzy mocniej ni chcia albo ofiara zmara na zawa ze strachu), to cigle dochodzi do nieumylnego spowodowania mierci, tyle e cznie z przestpstwem lekkiego pobicia.

Pamitaj! Przestpstwo nieumylnego spowodowania mierci popeni mona zarwno przez dziaanie (np. nieostrone obchodzenie si z ogniem), jak i przez zaniechanie (np. nienaleyte zabezpieczenie placu budowy). Jednak popeni to przestpstwo przez zaniechanie mog tylko osoby, na ktrych spoczywa obowizek okrelonego zachowania, ktrego nastpnie one nie dochoway. Na przykad osoba prowadzca samochd ma obowizek zachowania szczeglnej ostronoci na skrzyowaniach. Jeli tego nie zrobi i spowoduje mier innej osoby ? to popenia przestpstwo. Natomiast osoba, ktra zauwaya, e u obcej osoby na parapecie znajduje si niezabezpieczony ciki przedmiot, ktry nastpnie zabije pieszego, nie popenia tego przestpstwa, bo nie byo jej obowizkiem zabezpieczanie cudzych parapetw.

Zwizek przyczynowo-skutkowy

Midzy dziaaniem (lub zaniechaniem) sprawcy a mierci ofiary musi zachodzi zwizek przyczynowo-skutkowy. Oznacza to, e dziaanie/zaniechanie sprawcy musi spowodowa mier. Przy okrelaniu takiego zwizku wystpuj liczne problemy, ktre sdy rozstrzygaj indywidualnie, po dokadnym zbadaniu wszystkich okolicznoci. Niekiedy sytuacja jest oczywista ? gdyby wykop by zabezpieczony, to ofiara by do niego nie wpada i nie zmara; natomiast niekiedy zwizek przyczynowo-skutkowy jest trudny do ustalenia ? np. ofiara ginie w wypadku samochodowym, do ktrego doszo dlatego, e jedna osoba jechaa zbyt szybko, druga wyprzedzaa w niedozwolonym miejscu, a trzecia prowadzia pod wpywem alkoholu. Przy ustalaniu zwizku przyczynowo-skutkowego sdy czsto korzysta musz z pomocy biegych oraz bada, jakie s normalne nastpstwa danego zdarzenia a take, ktre zdarzenia musiay nastpi, eby doszo do danego skutku.

Sprowadzenie zagroenia i inne przestpstwa zwizane z nieumylnym spowodowaniem mierci.

Przestpstwo nieumylnego spowodowania mierci mona popeni tylko wtedy, gdy ofiara faktycznie zginie. Nie da si zatem usiowa popeni tego przestpstwa. Natomiast sytuacja podobna do usiowania, czyli sprowadzenie niebezpieczestwa czyjej mierci, jest uregulowana w osobnych przepisach, ktre zakazuj doprowadzania do sytuacji zagroenia. Przepisy te czsto take reguluj ? osobno ? nieumylne spowodowanie mierci czowieka w wyniku spowodowania takich czy innych zagroe. W tych przypadkach nie stosuje si art. 155 kk, tylko wanie te inne przepisy. Chodzi o nastpujce sytuacje:

 1. mier w wyniku gwatownego zamachu na jednostk Si Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (art. 140 2kk),
 2. mier kobiety ciarnej w wyniku aborcji (art. 154 2 kk),
 3. mier w wyniku cikiego pobicia (art. 156 3 kk),
 4. mier w wyniku bjki lub pobicia (art. 158 3 kk),
 5. mier w wyniku poaru, zawalenia si budowli lub obsunicia ziemi (art. 163 3 i 4 kk),
 6. mier w wyniku epidemii albo wprowadzenia do obrotu niebezpiecznych substancji, jedzenia lub lekw (art. 165 3 i 4 kk),
 7. mier w wyniku porwania samolotu lub statku (art. 166 3 kk),
 8. mier w wyniku katastrofy w ruchu ldowym, wodnym lub powietrznym (art. 173 3 i 4 kk)
 9. mier w wyniku nieumylnie spowodowanego wypadku w ruchu ldowym, morskim lub powietrznym (art. 177 2),
 10. mier w wyniku zanieczyszczenia rodowiska (art. 185 2 kk),
 11. mier porzuconego dziecka (art. 210 2 kk),
 12. mier w wyniku rozruchw (art. 254 2 kk),
 13. mier w wyniku nieostronego postpowania onierza (art. 354 2 oraz art. 355 2 kk).

Dodatkowa odpowiedzialno

Zgodnie z polskim prawem tak sam kar, jak za nieumylne spowodowanie mierci, ponosz osoby, ktre:

1)  s wspsprawcami ? dziaay wsplnie i w porozumieniu przy popenianiu przestpstwa.

Przykad: dwie osoby wsplnie zbudoway cian, ktra si zawalia na ofiar;

2)  s sprawcami kierowniczymi ? jedna osoba dziaa, ale robi to na polecenie innej osoby, czyli sprawcy kierowniczego.

Przykad: szef kaza robotnikom nie zabezpiecza wykopu, do ktrego wpada ofiara. Kwestie te reguluje art. 18 kk. Szczeglne sytuacje , w ktrych nie ma przestpstwa.

Nawet jeli s spenione opisane wyej warunki, to istnieje moliwo, e nie doszo do przestpstwa. Chodzi o nastpujce sytuacje:

1) sprawca jest w wieku poniej 17 lat ? zgodnie z polskim prawem osoby w wieku poniej 17 lat nie mog popeni przestpstwa. Osoby takie za nieumylne spowodowanie mierci odpowiadaj na zasadach okrelonych w ustawie z dnia 26 padziernika 1982 r. o postpowaniu w sprawach nieletnich (tekst jednolity: Dz. U. 2010 r. Nr 33 poz. 178 z pn. zm.)
2) sprawca jest niepoczytalny ? zgodnie z art. 31 1 kk nie jest przestpstwem nieumylne spowodowanie mierci przez osob, ktra z powodu choroby psychicznej, upoledzenia umysowego lub innego zakcenia czynnoci psychicznych nie moe kierowa swoim dziaaniem lub nie rozumie, co robi. Stan niepoczytalnoci sd ustala na podstawie opinii biegych lekarzy i w razie jego stwierdzenia sd moe sprawc skierowa na przymusowe leczenie psychiatryczne.

Co robi ?

Więcej…
 


English German Polish Russian

.

Odwiedzio nas

cznie1150456
Sie Pomocy Ofiarom Przestpstw

Menu