thumbnailthumbnailthumbnailthumbnail
Dział prawny
Drukuj Email

Jako wydzielona jednostka Elbląskiego Centrum Mediacji i Aktywizacji Społecznej, dział  prawny zrzesza prawników - specjalistów szerokiej gamy dziedzin prawa, wieloletnich praktyków, jak również trenerów i wykładowców.
Współpraca z wyżej wymienionymi odbywa się na zasadzie stałej współpracy, bądź jednorazowych zleceń.

Dział prawny świadczy usługi prawne związane z działalnością statutową na rzecz osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej w sprawach, które swoimi stanami faktycznymi wyczerpują
statutowe możliwości Centrum Mediacji i Aktywizacji Społecznej w szczególności poprzez:

 • sporządzanie dokumentacji, pism procesowych w szczególności z zakresu prawa cywilnego, karnego oraz administracyjnego,
 • sporządzanie opinii prawnych oraz interpretowanie zapisów umów cywilnoprawnych,
 • reprezentowanie stron w sprawach przed organami sądowymi, administracyjnymi jak również organami postępowania egzekucyjnego,
 • wszczynanie na rzecz obywateli postępowań w zakresie umożliwionym przez właściwe przepisy prawa,
 • przyłączanie się do postępowań już wszczętych po stronie podmiotów potrzebujących udziału organizacji społecznej w celu
 • ochrony praw i obowiązków,
 • prowadzenie szkoleń tematycznych z zakresu przepisów prawa cywilnego, administracyjnego, karnego, gospodarczego jak również
 • z zakresu szeroko pojętego postępowania mediacyjnego, oraz innych wynikających z bieżących potrzeb rynku,
 • prowadzenie bieżącego doradztwa w zakresie wyżej wymienionym.

W szczególności dział prawny Elbląskiego Centrum Mediacji i Aktywizacji Społecznej świadczy następujące usługi:

 • pomoc obywatelom w uzyskaniu świadczeń alimentacyjnych od zobowiązanych jak również niedopuszczenie do nadużycia prawa i pogwałcenia zasad współżycia społecznego. Powyższe cele będą realizowane poprzez wytaczanie powództw na rzecz obywateli w sprawach o roszczenia alimentacyjne do postępowań w każdym ich stadium,
 • ochrona praw konsumentów przed nieuczciwymi praktykami stosowanymi przez przedsiębiorców stosujących w umowach  niedozwolone klauzule umowne, określonych w przepisach kodeksu cywilnego, oraz bezpodstawnie nieuznających reklamacji konsumenckich poprzez wytaczanie powództw na rzecz obywateli w sprawach o ochronę praw konsumentów, jak również przystępowanie w sprawach o ochronę praw konsumentów do postępowań w każdym ich stadium,
 • pomoc osobom zainteresowanym w sprawach z zakresu ochrony środowiska oraz występowanie za zgodą powoda do postępowań w sprawach z tego zakresu,
 • pomoc i współpraca z zainteresowanymi osobami odnośnie stosunków w zakresie wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych, znaków towarowych, oznaczeń geograficznych i topografii układów scalonych poprzez przystępowanie do postępowań z zakresu ochrony własności przemysłowej w każdym ich stadium za zgodą powoda,
 • pomoc obywatelom w sprawach w których naruszono zasadę równości oraz dyskryminacji wymienioną  w konstytucji bezpodstawnym, bezpośrednim lub pośrednim zróżnicowaniem praw i obowiązków, poprzez wytaczanie powództw na rzecz obywateli na ich rzecz, jak również przystępowanie do tych postępowań na każdym ich etapie za zgodą powoda,
 • pomoc obywatelom - ofiarom przestępstw, ich rodzinom, jak również spadkobiercom ofiar w dochodzeniu naprawienia szkody wyrządzonej
 • czynem niedozwolonym, które stanowi przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego w postępowaniu karnym , jak również krzywd
 • moralnych poprzez wytaczanie powództw za zgodą obywateli w tych sprawach oraz przystępowania za zgodą powoda do tych postępowań,
 • pomoc obywatelom  - pracownikom w sprawach z zakresu prawa pracy oraz ubezpieczeń społecznych poprzez powodowanie wszczęcia
 • postępowań na rzecz pracowników oraz ubezpieczonych,
 • pomoc w sprawach wynikających z umowy najmu lokalu mieszkalnego, przeznaczonego do zaspokajania osobistych potrzeb mieszkaniowych najemcy i osób bliskich, gdy wynajmującym jest przedsiębiorca; prowadzący działalność w zakresie najmu lokali,
 • pomoc i reprezentowanie stron postępowania administracyjnego w sprawach o takim charakterze w szczególności poprzez reprezentowanie
 • stron oraz bieżące doradztwo prawne.  
 


English German Polish Russian

Odwiedziło nas

Łącznie1085492
Sieć Pomocy Ofiarom Przestępstw