thumbnailthumbnailthumbnailthumbnail
3. Korzyści z mediacji.
Drukuj Email
 • W mediacji uczestniczą tylko strony i mediator,
 • postępowanie mediacyjne jest szybsze. Nie ma skomplikowanego postępowania zawodowego. Strony współdecydują o terminach kolejnych spotkań,
 • spór pozostaje w rękach stron, nie zaś w gestii prawników walczących na argumenty prawne. Strony same negocjują w zakresie składanych propozycji prowadząc dialog,
 • możliwość poprawy relacji – rozmawiając strony dają sobie szansę wzajemnego zrozumienia motywów działania,
 • koncentracja na interesach i potrzebach stron – strony skupiają się na rzeczywistych oczekiwaniach, nie na terminach i dowodach,
 • niskie koszty,
 • możliwość uzyskania ugody zatwierdzonej przez sąd bez skomplikowanego postępowania sądowego,
 • mediacja nie zamyka drogi sądowej.
 • Stronom przysługuje prawo dobrowolnego wyboru mediatora z zastrzeżeniem, że obie  wyrażają zgodę na jego pomoc. Kiedy do mediacji kieruje sąd, to on może wyznaczyć mediatora.
 • Mediacja jest poufna, wszystko pozostaje między stronami. Mediator zachowuje tajemnicę nie zdradzając przebiegu postępowania mediacyjnego.
 • Udział stron w mediacji jest dobrowolny. Każda ze stron ma prawo odstąpić od mediacji bez żadnych konsekwencji.
 • Postępowanie mediacyjne umożliwia stronom wypracowanie porozumienia w ciągu
 • 30 dni (tyle czasu przeznacza na nie sąd, chyba, że strony poproszą sąd o wydłużenie tego okresu). Zatem dzięki mediacji rozwiązanie sprawy może nastąpić już w ciągu
 • 4 tygodni, a nie miesięcy czy lat.
 • Podczas mediacji strony zachowują prawo do decydowania o jej wyniku. Żadna decyzja nie może być podjęta bez zgody stron. Strony zachowują kontrolę i władzę zarówno nad samym procesem mediacji jak i treścią ugody czy porozumienia.
 • Mediator nie może być świadkiem faktów, o których dowiedział się w związku
 • z prowadzeniem mediacji chyba, że strony zwolnią go z obowiązku zachowania tajemnicy mediacji. Ma to znaczenie dla sporów obejmujących np. tajemnicę firmy, sprawy rodzinne itp.
 • Wspólne wypracowanie ugody daje również stronom konfliktu większą satysfakcję osobistą, psychologiczną, rokując na przyszłość lepszą, jakość kontaktów, jeśli
 • z przyczyn rodzinnych czy biznesowych będą niezbędne.
 • Jest to sposób dla stron uzyskania dostępu do szybkiej, taniej ochrony prawnej.
 


English German Polish Russian

Odwiedziło nas

Łącznie1085492




Sieć Pomocy Ofiarom Przestępstw