thumbnailthumbnailthumbnailthumbnail
Błąd
 • XML Parsing Error at 1:151. Error 9: Invalid character
 • XML Parsing Error at 1:166. Error 9: Invalid character
 • XML Parsing Error at 1:96. Error 9: Invalid character
 • XML Parsing Error at 1:315. Error 9: Invalid character
 • XML Parsing Error at 1:57. Error 9: Invalid character
 • XML Parsing Error at 1:528. Error 9: Invalid character
Drukuj Email

Jeeli jeszcze nie skierowae sprawy do sdu powiniene:

 • Uda si do najbliszego orodka mediacji w miejscu twego zamieszkania.
 • W Elblgu mediacje prowadzi Elblskie Centrum Mediacji i Aktywizacji Spoecznej ? patrz kontakt.
 • Zoy wniosek o przeprowadzenie mediacji. Orodki mediacyjne maj gotowe formularze, w ktrych wskazujesz strony mediacji (dane kontaktowe), przedmiot mediacji,
 • Wybra mediatora z listy staych mediatorw.

Jeeli twoj spraw ju zaj si sd powiniene:

 • Wystpi z wnioskiem do sdu o skierowanie sprawy do mediacji.
 • Nie musisz wskazywa mediatora, ale musisz zaakceptowa mediatora wskazanego przez sd w postanowieniu lub wybra innego.

Pamitaj!

Sd moe z wasnej inicjatywy skierowa strony do mediacji a do zamknicia pierwszego posiedzenia wyznaczonego na rozpraw.
Po zamkniciu tego posiedzenia sd moe skierowa strony do mediacji tylko na ich zgodny wniosek. Sd moe skierowa strony do mediacji tylko raz w toku postpowania. Postanowienie w tym przedmiocie moe by wydane na posiedzeniu niejawnym. Mediacja nie odbdzie si, jeli w terminie tygodnia od daty dorczenia stronie postanowienia nie wyrazia ona zgody na mediacj.

Skierowae spraw do mediacji i co dalej?

Niezalenie od tego, czy wystpie o mediacj bezporednio z wnioskiem do orodka mediacyjnego, czy te spraw do mediacji skierowa sd procedura jest taka sama:

1. Sprawa trafia do wybranego mediatora, ktry niezwocznie:

 • kontaktuje si ze stronami mediacji,
 • odbiera od nich zgod na udzia w mediacji i owiadczenie o akceptacji mediatora,
 • informuje strony o zasadach mediacji i obowizujcym w tym zakresie prawie,
 • ustala rwnie ze stronami sposb prowadzenia mediacji:
 • poredni -mediator spotyka si ze stronami osobno;
 • bezporedni ? spotkania wsplne twarz w twarz.
 • zawiera ze stronami umow o mediacj.

Mediator moe odmwi prowadzenia mediacji tylko w szczeglnych przypadkach np. gdy okae si, e zna ktr ze stron.

2.  Spotkanie wsplne stron i mediatora. Tutaj nastpuje:

 • otwierajca wypowied mediatora ? tzw. ?monolog mediatora? (przedstawienie si, ustalenie procedur i zasad obowizujcych w czasie postpowania, wyjanienie roli mediatora, w razie potrzeby idei mediacji, wskazanie znaczenia ugody zawartej
 • w postpowaniu mediacyjnym),
 • otwierajce wypowiedzi stron (okrelenie faktw, interesw i da).

3. Negocjacje (przegld interesw, wymylanie opcji, ocena opcji, wybr i modyfikacja opcji) ? strony przy pomocy mediatora negocjuj przedstawiane wczeniej propozycje,

4. Spotkania na osobnoci ? su do przekazania mediatorowi informacji, ktre strona chce zachowa w tajemnicy, ale s one istotne dla mediatora w zakresie pomocy przy poszukiwaniu realnych propozycji ugody. Na kadym etapie mediacji strony mog prosi o spotkania na osobnoci.

5. Poszukiwanie i wybr rozwiza ? zawenie obszaru propozycji i dostosowanie szczegw do treci przyszej ugody, sprawdzanie realnoci propozycji i zgodnoci z prawem.

6.  Zawarcie ugody ? spisanie dokumentu i podpisanie go przez strony.

Zawarem ugod mediacyjn i co dalej?

Jeeli spraw do mediacji skierowa sd mediator niezwocznie po przeprowadzeniu mediacji skada sprawozdanie/protok w sdzie rozpoznajcym spraw.

Protok powinien zawiera dane i adresy stron, czas i miejsce przeprowadzenia mediacji, dane i adres mediatora, a take wynik mediacji.

Jeeli strony wystpiy z wnioskiem o mediacj bezporednio do orodka mediacyjnego rwnie otrzymuj protok z mediacji wraz z ugod i mog wystpi do sdu z wnioskiem o jej zatwierdzenie.

Pamitaj!

Kierujc strony do mediacji sd wyznacza czas jej trwania na okres do miesica. Na zgodny wniosek stron termin ten moe ulec wydueniu.

?UGODA ZAWARTA PRZED MEDIATOREM MA PO JEJ ZATWIERDZENIU PRZEZ SD MOC PRAWN UGODY ZAWARTEJ PRZED SDEM? (art.18315 kodeksu postpowania cywilnego).

Pamitaj!

Jeeli ugoda podlega wykonaniu w drodze egzekucji (np. w sprawie o alimenty), sd zatwierdza j przez nadanie jej klauzuli wykonalnoci; w przeciwnym przypadku sd zatwierdza ugod postanowieniem na posiedzeniu niejawnym.

Kiedy sd nie zatwierdzi ugody?

Sd odmwi nadania klauzuli wykonalnoci albo zatwierdzenia ugody zawartej przed mediatorem w caoci lub w czci, jeeli ugoda:jest sprzeczna z prawem,

 • jest sprzeczna z zasadami wspycia spoecznego,
 • zmierza do obejcia prawa,
 • jest niezrozumiaa lub zawiera sprzecznoci

A co si dzieje, gdy do zawarcia ugody nie doszo?

Nie dzieje si nic. Jeli spraw do mediacji skierowa sd jej rozstrzygnicie pozostaje
w jego gestii.

Jeeli sam kierowae spraw do mediacji i niestety nie udao si wypracowa ugody masz prawo wystpi w kadej chwili ze swoim roszczeniem na drog sdow.

 


English German Polish Russian

.

Odwiedzio nas

cznie1127221
Sie Pomocy Ofiarom Przestpstw

Menu