thumbnailthumbnailthumbnailthumbnail
Błąd
  • XML Parsing Error at 1:151. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:166. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:96. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:315. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:57. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:528. Error 9: Invalid character
Mediacja w sprawach rodzinnych i nieletnich
Drukuj Email

Mediacja rodzinna jest procedur rozwizywania konfliktu, w ktrej bezstronny i neutralny mediator towarzyszy czonkom rodziny w procesie uzgodnie za ich dobrowoln zgod oraz przy zachowaniu poufnoci. Mediator pomaga stronom w zdefiniowaniu kwestii spornych, okreleniu potrzeb i interesw stron oraz, o ile taka jest ich wola, wypracowaniu wzajemnie satysfakcjonujcego oraz wiadomego porozumienia.
Celem mediacji jest wypracowanie rozwizania zadowalajcego strony konfliktu, a nie ustalenie, kto ma racj w sporze. Jest to istone z uwagi na cechy konfliktu rodzinnego: wielowtkowo, dugi okres narastania, dotyka bliskiej relacji o fundamentalnym znaczeniu psychologicznym i spoecznym.    
Mediacja moe by prowadzona we wszystkich sprawach cywilnych (rodzinnych), w ktrych dopuszczalne jest zawarcie ugody, tj. w sprawach, w ktrych wynik postpowania jest zaleny od woli stron. Zawarcie ugody, a tym samym prowadzenie mediacji, jest wic moliwe w sprawach o: rozstrzygnicie o istotnych sprawach rodziny, zaspokojenie potrzeb rodziny, alimenty, ustalenie kontaktw  dzieckiem.
W sprawach o rozwd i separacj, jeeli istniej widoki na utrzymanie maestwa przedmiotem mediacji moe by pojednanie maonkw. Jeli do pojednania nie dojdzie, celem mediacji moe by ugodowe rozwizanie kwestii dotyczcych: zaspokojenia potrzeb rodziny, alimentw, sposobu sprawowania wadzy rodzicielskiej, kontaktw z dziemi, miejsca zamieszkania dzieci, spraw majtkowych podlegajcych rozstrzygniciu w wyroku orzekajcym rozwd lub separacj.
Mediacja moe take odgrywa istotn rol w opracowywaniu przez strony porozumienia o sposobie wykonywania wadzy rodzicielskiej i utrzymywaniu kontaktw z dzieckiem po rozwodzie. Strony mog bowiem w sposb bardzo szczegowy i uwzgldniajcy ich indywidualn sytuacj okreli midzy innymi: miejsce zamieszkania dziecka, sposb i harmonogram kontaktw z dzieckiem, zarwno osobistych, jak i z uyciem innych technik komunikacyjnych (telefonicznych i internetowych), w tym okrelenia zasad pokrywania ich kosztw, sposb kontaktw z dzieckiem przez pozostaych czonkw rodziny, udzia w rozstrzyganiu o istotnych sprawach dziecka, w szczeglnoci w zakresie wyboru szkoy, profilu nauki, opieki zdrowotnej, zasad wychowawczych i systemu wartoci przekazywanych dziecku, zasad pokrywania kosztw utrzymania i wychowania dziecka.
Postpowanie mediacyjne w sprawach dotyczcych nieletnich prowadzone jest na podstawie art. 3a ustawy z 26 padziernika 1982r. o postpowaniu w sprawach nieletnich (Dz.U. z 2002r. nr 11, poz.109) oraz rozporzdzenia Ministra Sprawiedliwoci z 18 maja 2001r. w sprawie postpowania mediacyjnego w sprawach nieletnich (Dz.U. nr 56 poz. 591). Z inicjatyw skierowania sprawy do mediacji moe wystpi w kadym stadium postpowania pokrzywdzony lub nieletni. Koszty postpowania mediacyjnego w sprawach nieletnich ponosi Skarb Pastwa.


Przewodniczcy
III Wydziau Rodzinnego i Nieletnich
Sdzia Piotr Dziea

 


English German Polish Russian

.

Odwiedzio nas

cznie1127221
Sie Pomocy Ofiarom Przestpstw

Menu