thumbnailthumbnailthumbnailthumbnail
Błąd
 • XML Parsing Error at 1:151. Error 9: Invalid character
 • XML Parsing Error at 1:166. Error 9: Invalid character
 • XML Parsing Error at 1:96. Error 9: Invalid character
 • XML Parsing Error at 1:315. Error 9: Invalid character
 • XML Parsing Error at 1:57. Error 9: Invalid character
 • XML Parsing Error at 1:528. Error 9: Invalid character
Regulaminy
Drukuj Email

REGULAMIN PRZYZNAWANIA WIADCZE W RAMACH DOTACJI FPP PRZEZ ORODEK POMOCY DLA OSB POKRZYWDZONYCH PRZESTPSTWEM PRZY ELBLSKIM CENTRUM MEDIACJI I AKTYWIZACJI SPOECZNEJ przyjty uchwa Zarzdu ECMiAS z dnia 13 marca 2013 r.Niniejszy regulamin oparty jest na nastpujcych przepisach prawnych::

 1. Rozporzdzenie Ministra Sprawiedliwoci z dnia 3 stycznia 2012 r. w sprawie Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej (Dz.U. z 2012r. poz. 49),
 2. Ustawa o pomocy spoecznej (Dz.U. z 2013 poz. 182),
 3. Ustawa o dziaalnoci poytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2010r.)
 4. Statut ECMiAS.1

Regulamin okrela zasady przyznawania pomocy finansowej i rzeczowej przez Orodek Pomocy dla Osb Pokrzywdzonych Przestpstwem (OPdOPP) przy Elblskim Centrum Mediacji i Aktywizacji Spoecznej (ECMiAS) w ramach projektu pn. Orodek Pomocy dla Osb Pokrzywdzonych Przestpstwem wspfinansowanego ze rodkw Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej(FPP), ktrego dysponentem jest Ministerstwo Sprawiedliwoci. Pomocy na zasadach okrelonych w niniejszym regulaminie udziela si osobom pokrzywdzonym przestpstwem oraz czonkom ich rodzin, zgodnie z "Jednolitymi standardami dziaa OPdOPP zalecanym i rekomendowanymi przez Ministerstwo Sprawiedliwoci" oraz na podstawie rozporzdzenia Ministra Sprawiedliwoci z dnia 3 stycznia 2012 r. w sprawie Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej (D.U. z 13 stycznia 2012 po. 49).


2

Pomoc z rodkw FPP udzielana jest w zakresie:

 1. Pokrywania kosztw zwizanych z edukacj oglnoksztacc lub zawodow, a take na zasadach indywidualnego ksztacenia, odpowiednio do wieku i potrzeb edukacyjnych osb uprawnionych
 2. Finansowania okresowych dopat do biecych zobowiza czynszowych za lokal mieszkalny, do ktrego osoba uprawniona posiada tytu prawny, a lokal mieszkalny nie jest uytkowany przez inne osoby
 3. Pokrywania kosztw ywnoci lub bonw ywnociowych
 4. Finansowania przejazdw rodkami komunikacji publicznej lub pokrywanie kosztw transportu zwizanych z uzyskiwaniem wiadcze i regulowaniem spraw urzdowych
 5. Dostosowania lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego do potrzeb osoby pokrzywdzonej przestpstwem w przypadku, gdy utrata sprawnoci nastpia w wyniku przestpstwa
 6. Pokrywania kosztw czasowego schrononienia3

 1. Wniosek o przyznanie pomocy w zakresie okrelonym w pkt. 3 rozpatruje trzyosobowa komisja powoana uchwaa Zarzdu ECMiAS spord czonkw Stowarzyszenia.
 2. Komisja zbiera si nie rzadziej ni raz na dwa tygodnie. W szczeglnie uzasadnionych przypadkach moliwe jest zebranie Komisji w krtszych odstpach czasu.
 3. Wnioski o przyznanie pomocy przekadane s Komisji przez koordynatora, ktry sprawuje obsug administracyjn Komisji, udziela wyjanie oraz wystpuje do wnioskodawcw o uzupenienie dokumentacji w zakresie wskazanym przez Komisj.
 4. Komisja rozpatruje wnioski o przyznanie pomocy na podstawie dokumentacji, o ktrej mowa w pkt. 5.1.1 z zachowaniem naleytej starannoci, wnikliwie oceniajc indywidualn sytuacj wnioskodawcy w odniesieniu do wnioskowanej pomocy.
 5. Komisja wydaje decyzj o przyznaniu lub odmowie przyznania okrelonej pomocy bd o przyznaniu pomocy w zakresie wszym od wnioskowango. Od decyzji Komisji nie przysuguje odwoanie. Decyzja Komisji jest ostateczna. Odecyzji Komisji niezwocznie powiadamia si wnioskodawc.
 6. W szczeglnych przypadkach nieopisanych w regulaminie OPdOPP zastrzega sobie prawo do udzielania pomocy na zmienionych zasadach.
 7. OPdOPP zastrzega sobie prawo do odmwienia udzielenia wnioskowanej pomocy, w przypadku braku danych dostatecznie uprawdopodabniajcych status osoby pokrzywdzonej przestpstwem.4

Pomoc materialna pokrzywdzonym przestpstwem spenia znamiona pomocy socjalnej.


5

Szczegowe zasady przyznawania pomocy:

 1. Szczegowe zasady przyznawania pomocy:
 2. Ustalajc prawo do wiadcze z FPP Komisja ocenia sytuacj prawn, materialn, zdrowotn i yciow wnioskodawcy m. in. w oparciu o nastpujce dokumenty:
  • wniosek o udzielnie pomocy z FPP osobie pokrzywdzonej i czonkom jej rodziny
  • orzeczenia sdowe, postanowienia prokuratorskie i inne informacje organw cigania uprawdopodabniajce status osoby pokrzywdzonej przestpstwem
  • zawiadczenia lekarskie, potwierdzajce wystpowanie niesprawnoci powstaej wskutek przestpstwa
  • zawiadczenia z OPS o sytuacji materialno-bytowej osoby lub rodziny
  • decyzje organw przyznajcych wiadczenia pienine
  • inne zawiadczenia o dochodach
  • zawiadczenia z PUP
  • inne dokumenty uzasadniajce udzielenie pomocy, rwnie w zakresie wnioskowanym przez Komisj.
 3. W zakresie pomocy okrelonej w pkt. 3.5 niniejszego regulaminu Komisja ma prawo dokona ogldzin lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego, o ktrego dostosowanie ubiega si wnioskodawca.
 4. Pozytywna decyzja Komisji skutkuje zawarciem umowy o udzielenie pomocy pomidzy wnioskodawc, a ECMiAS, ktrej postanowienia regulowane s odrbnie.6

 1. Wszelkie zmiany niniejszego Regulaminu wymagaj formy pisemnej pod rygorem niewanoci. Zmian takich moe dokona wycznie Zarzd Elblskiego Centrum Mediacji i Aktywizacji Spoecznej.
 2. ECMiAS oraz osoby korzystajce z pomocy nie ponosz adnych dodatkowych kosztw (w tym podatkw i innych opat), ktrych patno jest wymagana na podstawie bezwzgldnie obowizujcych przepisw prawa w zwizku z udzieleniem przez ECMiAS pomocy materialnej i rzeczowej.
 3. Zgodnie z uchwa Zarzdu ECMiAS z dnia 13 marca 2013 r. niniejszy regulamin wchodzi w ycie z dniem uchwalenia.


REGULAMIN UDZIELANIA ZAMWIE PUBLICZNYCH PONIEJ 30.000 EURO W ELBLSKIM CENTRUM MEDIACJI I AKTYWIZACJI SPOECZNEJ (ECMiAS)

1
POSTANOWIENIA OGLNE

 1. Przepisy niniejszego Regulaminu maj zastosowanie tylko do udzielanych przez jednostk zamwie publicznych na dostawy, usugi i roboty budowlane, finansowanych ze rodkw publicznych wyczonych, stosownie do art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamwie publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907) - dalej p.z.p., spod jej rygorw, tj. o wartoci nie przekraczajcej wyraonej w zotych polskich rwnowartoci kwoty 30 tys. euro, zwanych dalej "zamwieniami".
 2. Niniejszy Regulamin okrela szczegowe zasady i procedury udzielania zamwie o ktrych mowa w ust. 1.
 3. Do zamwie stosuje si przepisy ustawy o finansach publicznych, zgodnie z ktrymi wydatki publiczne winny by dokonywane:
  1. w sposb celowy i oszczdny, z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektw z danych nakadw oraz optymalnego doboru metod i rodkw sucych osigniciu zaoonych celw;
  2. w sposb umoliwiajcy terminow realizacj zada;
  3. w wysokoci i terminach wynikajcych z wczeniej zacignitych zobowiza.
 4. Zamwienia udziela si na czas okrelony, z zastrzeeniem wyjtkw przewidzianych w ustawie.
 5. Zamawiajcy zobowizany jest do przestrzegania zasady konkurencyjnoci w procesie udzielania zamwienia.
 6. Wydatki mog by ponoszone tylko na cele i w wysokoci wynikajcej z planu rzeczowo-finansowego jednostki.2
PROCEDURA UDZIELANIA ZAMWIE PUBLICZNYCH Z WYCZENIEM STOSOWANIA PRZEPISW USTAWY PRAWO ZAMWIE PUBLICZNYCH

 1. Zamawiajcy przystpujc do udzielenia zamwienia, zobowizany jest do weryfikacji cznej wartoci zamwie rodzajowo tosamych okrelonych w planie zamwie publicznych jednostki, w celu potwierdzenia moliwoci procedowania bez koniecznoci stosowania przepisw ustawy p.z.p., a w przypadku braku takiego dokumentu okrelenia jego wartoci szacunkowej majc na uwadze zamwienia rodzajowo tosame i planowane do udzielenia w danym roku budetowym.
 2. Przed przystpieniem do procedury naley zweryfikowa warto szacunkow podan w planie zamwie lub j okreli majc na uwadze zasady wyraone w przepisach art. 32 ustawy p.z.p.
 3. Zakazuje si dzielenia zamwienia oraz zaniania wartoci zamwienia w celu uniknicia stosowania ustawy lub uniknicia procedur udzielania zamwie publicznych okrelonych ustaw Prawo zamwie publicznych.
 4. Szacunek o ktrym mowa w ust. 2 przeprowadzi naley w drodze rozeznania rynku, w szczeglnoci przez porwnanie cen zamawianego asortymentu/usugi/robt budowlanych na podstawie:
  1. ofert dostpnych bezporednio w sieci Internet,
  2. odpowiedzi wykonawcw na zapytania przesyane drog mailow lub faksow,
  3. rozmw telefonicznych prowadzonych z wybranymi wykonawcami.
 5. Z rozeznania rynku naley sporzdzi protok a wydruki ze stron internetowych, odpowiedzi wykonawcw na zapytania wysyane drog elektroniczn czy faksow, notatki subowe z rozmw telefonicznych, winny stanowi zacznik do protokou.
 6. W przypadku zamwie, ktrych czna warto szacunkowa nie przekracza kwoty 30 000 PLN netto, udzielenie zamwienia jest moliwe po przeprowadzeniu rozeznania rynku o ktrym mowa w ust. 4.
 7. W przypadku zamwie, ktrych czna warto szacunkowa przekracza kwot 30 000 PLN netto, zamawiajcy winien przeprowadzi wybr najkorzystniejszej oferty w drodze zaproszenia do zoenia oferty (tzw. zapytania ofertowego), ktre winno by zamieszczone na stronie internetowej zamawiajcego oraz na publicznej tablicy ogosze. Przy zamwieniach o takiej wartoci zamawiajcy zobowizany jest do zawarcia umowy w formie pisemnej.
 8. Zamawiajcy po zamieszczeniu na stronie internetowej zaproszenia do zoenia oferty (zapytania ofertowego), moe poinformowa wybranych przez siebie wykonawcw o wszczciu ww. procedury wskazujc adres strony internetowej na ktrej dostpna jest dokumentacja lub poprzez przesanie zapytania ofertowego na wskazany przez wykonawc adres mailowy/faks.
 9. Zaproszenie do zoenia oferty (zapytanie ofertowe) winno zawiera co najmniej:
  1. Nazw, adres i dane teleadresowe Zamawiajcego,
  2. Krtki opis przedmiotu zamwienia, sporzdzony w sposb jednoznaczny, zrozumiay, i kompletny, zawierajcy wszystkie wymagania i czynniki mogce mie wpyw na sporzdzenie oferty,
  3. Opis wymaga stawianych potencjalnym wykonawcom (np. uprawnienia do wykonywania okrelonej dziaalnoci jeeli przepisy prawa tego wymagaj, dowiadczenie w realizacji podobnych zamwie, potencja kadrowy i techniczny - o ile jest niezbdny do wykonania zamwienia),
  4. Wykaz dokumentw na potwierdzenie ww. wymaga, dokumentw rejestrowych firmy, penomocnictw oraz innych niezbdnych z punktu widzenia realizacji zamwienia,
  5. Kryteria oceny ofert jakie zostay przyjte w celu dokonania wyboru oferty,
  6. Termin i miejsce zoenia oferty,
  7. Termin realizacji zamwienia oraz zwizania ofert,
  8. Formularze niezbdne do zoenia oferty,
  9. Postanowienia umowne (zalecenie).
 10. Zamawiajcy dopuszcza aby oferty w odpowiedzi na zaproszenie do skadania ofert (zapytanie ofertowe) skadane byy w formie pisemnej i/lub elektronicznej.
 11. Z czynnoci badania i oceny naley sporzdzi protok, w ktrym powinny znale si w szczeglnoci dane takie jak:
  1. Nazwa i przedmiot zamwienia,
  2. Zbiorcze zestawienie ofert zawierajce nazwy wykonawcw oraz zaoferowanych przez nich cen za wykonanie zamwienia,
  3. Punktacja przyznana wykonawcom na podstawie przyjtych kryteriw oceny ofert.
  4. Ocena i wybr oferty najkorzystniejszej z podaniem uzasadnienia.
 12. Dopuszcza si moliwo odstpstwa od czynnoci o ktrych mowa w ust. 5-9, z tym zastrzeeniem e odpowiedzialno za wybr konkretnego wykonawcy spoczywa na kierowniku jednostki podejmujcej decyzj o niestosowaniu ww. procedur.
 13. Dokumentacja z przeprowadzonej procedury przechowywana jest przez okres 4 lat od udzielenia zamwienia u pracownika merytorycznego, ktry odpowiedzialny jest za jej realizacj oraz archiwizacj.3
ODPOWIEDZIALNO ZA PRZYGOTOWANIE I PRZEPROWADZENIE POSTPOWANIA


Odpowiedzialno za przygotowanie i przeprowadzenie procedury z wyczeniem stosowania przepisw ustawy p.z.p. ponosi kierownik jednostki, a take inne osoby w zakresie jakim powierzono im czynnoci w postpowaniu oraz czynnoci zwizane z przygotowaniem postpowania.


4
POSTANOWIENIA KOCOWE

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie ma ustawa - Prawo zamwie publicznych oraz akty wykonawcze, ustawa o finansach publicznych oraz inne przepisy wewntrzne zamawiajcego. Sprawy sporne midzy jednostkami dotyczce zamwie rozstrzyga bezporedni przeoony lub upowaniona przez niego osoba.
 2. W pracach zwizanych z przygotowaniem i prowadzeniem postpowa o udzielenie zamwienia mog bra udzia osoby niebdce pracownikami Uczelni.
 3. Udzielanie zamwie i dokonywanie na ich podstawie wydatkw w sposb sprzeczny z postanowieniami niniejszego Regulaminu moe zosta potraktowane, jako naruszenie zasad oraz trybu postpowania i stanowi tym samym naruszenie dyscypliny finansw publicznych, podlegajce stosownym karom przewidzianym w odrbnych przepisach. Wobec osb winnych narusze, mog zosta wycignite przewidziane prawem sankcje subowe i dyscyplinarne.
 4. Niniejszy Regulamin wchodzi w ycie z dniem 31 marca 2014 r.
altPobierz zaczniki do regulaminu zamwienia


altPobierz wniosek o udzielenie pomocy ze rodkw funduszu

 


English German Polish Russian

.

Odwiedzio nas

cznie1127221
Sie Pomocy Ofiarom Przestpstw

Menu