thumbnailthumbnailthumbnailthumbnail
Błąd
 • XML Parsing Error at 1:151. Error 9: Invalid character
 • XML Parsing Error at 1:166. Error 9: Invalid character
 • XML Parsing Error at 1:96. Error 9: Invalid character
 • XML Parsing Error at 1:315. Error 9: Invalid character
 • XML Parsing Error at 1:57. Error 9: Invalid character
 • XML Parsing Error at 1:528. Error 9: Invalid character
Oferty
Drukuj Email
Warmisko-Mazurska Sie Pomocy Ofiarom Przestpstw (WM SPOP)


W roku 2008 Ministerstwo Sprawiedliwoci zawaro z Komisj Europejsk umow o dofinansowanie projektu pod nazw Sie Pomocy Ofiarom Przestpstw. Projekt stanowi odpowied na wytyczne Decyzji Ramowej Rady Unii Europejskiej 2001/220/WSiSW z dnia 15 marca 2001 r., oraz m.in. Zalece Rady Europy z 1985 r. Nr R (85)11 w sprawie pozycji ofiary w prawie karnym i Zalece Nr R (85)21 w sprawie zapobiegania wiktymizacji i pomocy dla ofiar przestpstw. Ide powstania Sieci Pomocy Ofiarom Przestpstw byo stworzenie spjnego systemu pomocy osobom pokrzywdzonym przestpstwem, uwzgldniajcego wszelkie kategorie pokrzywdzonych. Budowa Sieci Pomocy Ofiarom Przestpstw polegaa na wykorzystaniu zasobw i bazy lokalowej organizacji pozarzdowych dziaajcych w sferze pomocy prawnej, psychologicznej i spoecznej, a take na interdyscyplinarnych dziaaniach wymiaru sprawiedliwoci, organw cigania, sub spoecznych, medycznych, edukacyjnych i organizacji pozarzdowych. W wyniku otwartego konkursu ofert wyoniono organizacje pozarzdowe, ktre w latach 2009 ? 2013 realizoway zadania polegajce na stworzeniu Orodka Pomocy dla Osb Pokrzywdzonych Przestpstwem, a nastpnie na rozbudowie i wzmacnianiu Sieci Pomocy Ofiarom Przestpstw. W wojewdztwie warmisko-mazurskim zadanie to zostao powierzone Elblskiemu Centrum Mediacji i Aktywizacji Spoecznej. W pocztkowej fazie Orodki udzielay porad prawnych i psychologicznych, wspieray pokrzywdzonych w formie asystenta osoby pokrzywdzonej, a take tworzyy bazy danych instytucji i sub pomocowych, ktre byy udostpniane beneficjentom.

W roku 2012 weszo w ycie rozporzdzenie Ministra Sprawiedliwoci w sprawie Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym i Pomocy Postpenitencjarnej (znowelizowane w dniu 6.02.2014 r. Dz. U. Z dnia 11.02.2014 r., poz. 189), ktre okrelio m.in. tryb pomocy osobom pokrzywdzonym oraz czonkom ich rodzin. Regulacja powysza pozwala obecnie na udzielanie pomocy ww. osobom poprzez: organizowanie i finansowanie pomocy prawnej, w tym alternatywnych metod rozwizywania konfliktw; pokrywanie kosztw zwizanych z psychoterapi lub pomoc psychologiczn, w tym organizowanie i finansowanie pomocy przez osob pierwszego kontaktu; pokrywanie kosztw wiadcze zdrowotnych, wyrobw medycznych, w tym przedmiotw ortopedycznych oraz rodkw pomocniczych, jeeli jest to niezbdne w procesie leczniczym doznanego uszczerbku na zdrowiu wynikajcego z przestpstwa lub jego nastpstw; pokrywanie kosztw zwizanych z edukacja oglnoksztacc i zawodow, take na zasadach indywidualnego ksztacenia, odpowiednio do wieku i potrzeb edukacyjnych osb uprawnionych; pokrywanie kosztw czasowego zakwaterowania lub udzielania schronienia; finansowanie okresowych dopat do biecych zobowiza czynszowych za lokal mieszkalny, do ktrego osoba uprawniona posiada tytu prawny, a lokal mieszkalny nie jest uytkowany przez inne osoby; dostosowanie lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego do potrzeb osoby pokrzywdzonej przestpstwem w przypadku, gdy utrata sprawnoci fizycznej powstaa w wyniku przestpstwa; finansowanie przejazdw rodkami komunikacji publicznej lub pokrywanie kosztw transportu zwizanych z uzyskiwaniem wiadcze i zaatwianiem spraw okrelonych powyej.

Dziki tak szerokiej regulacji wiadcze Orodek Pomocy dla Osb Pokrzywdzonych Przestpstwem przy Elblskim Centrum Mediacji i Aktywizacji Spoecznej od 2008 r. nieprzerwanie wspiera osoby pokrzywdzone i czonkw ich rodzin. W chwili obecnej Orodek liczy 12 oddziaw w caym wojewdztwie, obejmujc pomoc coraz wiksz liczb osb pokrzywdzonych. Swoje dziaania Orodek opiera na wewntrznych standardach oraz procedurach i regulaminach, ktre stay si podstaw do stworzenia Warmisko-Mazurskiej Sieci Pomocy Ofiarom Przestpstw (WM SPOP). W sierpniu 2014 we wsppracy z Federacj Organizacji Socjalnych stworzono Statut Sieci. W roku biecym planuje si poszerzenie Sieci o kolejnych 5 podmiotw, ktre dziki standaryzacji dziaa oraz wsparciu Orodka Pomocy dla Osb Pokrzywdzonych Przestpstwem przy Elblskim Centrum Mediacji i Aktywizacji Spoecznej bd miay moliwo wspiera osoby pokrzywdzone w kolejnych powiatach wojewdztwa warmisko-mazurskiego.

Wszelkie informacje dotyczce dziaa Orodka znajduj si na stronach internetowych www.pomocpokrzywdzonym.pl oraz www.mediacje-elblag.pl.Autor:
Anna Olszewska
Mateusz Nicewicz
* w artykule wykorzystano treci zamieszczone z ?Jednolitych standardach dziaania OPOPP zalecanych i rekomendowanych przez Ministerstwo Sprawiedliwoci?


 
Drukuj Email
Pomoc ofiarom przestpstw na Warmii i Mazurach


Od roku 2008 w Elblgu dziaa Orodek Pomocy dla Osb Pokrzywdzonych Przestpstwem, ktry oferuje pomoc w zakresie:

 1. pomocy prawnej
 2. mediacji
 3. pomocy psychologicznej, psychoterapii, grupy wsparcia
 4. doradztwa pierwszego kontaktu
 5. pokrywania kosztw zwizanych z edukacj oglnoksztacc i zawodow, take na zasadach indywidualnego ksztacenia, odpowiednio do wieku i potrzeb edukacyjnych osb uprawnionych
 6. pokrywania kosztw czasowego zakwaterowania lub udzielania schronienia
 7. finansowania okresowych dopat do biecych zobowiza czynszowych za lokal mieszkalny, do ktrego osoba uprawniona posiada tytu prawny, a lokal mieszkalny nie jest uytkowany przez inne osoby
 8. dostosowania lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego do potrzeb osoby pokrzywdzonej przestpstwem w przypadku, gdy utrata sprawnoci fizycznej nastpia w wyniku przestpstwa
 9. finansowania przejazdw rodkami komunikacji publicznej lub pokrywanie kosztw transportu zwizanych z uzyskiwaniem wiadcze i regulowaniem spraw zwizanych z przestpstwem
 10. pokrywania kosztw ywnoci lub bonw ywnociowychOrodek dziaa na terenie wojewdztwa warmisko-mazurskiego. W Elblgu z pomocy mona skorzysta przy przy ul. Zwizku Jaszczurczego 17 pok. 101. Wszelkich informacji udzielamy pod nr tel. (55) 642-44-25 lub za porednictwem e-mail Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .


Wykaz filii oraz miejsc i godzin wiadczenia pomocy w innych miastach na terenie wojewdztwa warmisko-mazurskiego znajduje si na stronach www.pomocpokrzywdzonym.pl oraz www.mediacje-elblag.pl.

Wszystkie dziaania na rzecz osb pokrzywdzonych wspfinansowane s ze rodkw Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej.

 
Drukuj Email

POMOC OSOBOM POKRZYWDZONYM PRZESTPSTWEM - OFERTA ORODKA POMOCY DLA OSB POKRZYWDZONYCH PRZESTPSTWEM W WOJEWDZTWIE WARMISKO-MAZURSKIM


Orodek Pomocy dla Osb Pokrzywdzonych Przestpstwem informuje, e wiadczy pomoc osobom pokrzywdzonym w nastpujcych obszarach:

 1. pomoc prawna
 2. mediacje
 3. pomoc psychologiczna, psychoterapia, grupy wsparcia
 4. doradztwo pierwszego kontaktu
 5. pokrywanie kosztw zwizanych z edukacj oglnoksztacc i zawodow, take na zasadach indywidualnego ksztacenia, odpowiednio do wieku i potrzeb edukacyjnych osb uprawnionych
 6. pokrywanie kosztw czasowego zakwaterowania lub udzielania schronienia
 7. finansowanie okresowych dopat do biecych zobowiza czynszowych za lokal mieszkalny, do ktrego osoba uprawniona posiada tytu prawny, a lokal mieszkalny nie jest uytkowany przez inne osoby
 8. dostosowanie lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego do potrzeb osoby pokrzywdzonej przestpstwem w przypadku, gdy utrata sprawnoci fizycznej nastpia w wyniku przestpstwa
 9. finansowanie przejazdw rodkami komunikacji publicznej lub pokrywanie kosztw transportu zwizanych z uzyskiwaniem wiadcze i regulowaniem spraw okrelonych w pkt 1-7
 10. pokrywanie kosztw ywnoci lub bonw ywnociowychPorady odbywaj si nastpujcych punktach i filiach:

 1. Siedziba gwna - Orodek Pomocy dla Osb Pokrzywdzonych Przestpstwem przy Elblskim Centrum Mediacji i Aktywizacji Spoecznej w Elblgu ul. Zwizku Jaszczurczego 17 pok. 101; tel. 55-642-44-25; 662-171-076; Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
 2. Filia OPdOPP w Pasku ul. Pl. Grunwaldzki 8/1 (Przychodnia); tel. 692-826-058
 3. Punkt Poradniczy w Markusach - GOPS; tel. 662-171-076; Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
 4. Filia OPdOPP w Tolkmicku - przy MGOPS ul. Sportowa 2; tel. 662-171-076; Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
 5. Filia OPdOPP w Olsztynie - Federacja Organizacji Socjalnych ul. Artyleryjska 34 (siedziba Federacji FOS-a); tel. 662-171-076; 692-894-540; Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
 6. Filia OPdOPP w Olsztynie - Fundacja "Inicjatywa Kobiet Aktywnych" ul. Tarasa Szewczenki 1; tel. 662-171-076; 692-894-540; Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
 7. Filia OPdOPP w Mrgowie - Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Rodzinie "Synapsa" ul. Wojska Polskiego 22/2; tel. (89) 741-20-20; 692-894-540; Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. ; Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
 8. Filia OPdOPP w Braniewie - Stowarzyszenie na Rzecz Modziey ul. Moniuszki 22 ; tel. 662-171-076; 692-894-540; Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
 9. Filia OPdOPP w Ostrdzie - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ul. Jana III Sobieskiego 5; 14-100 Ostrda; tel. 692-894-540; Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
 10. Punkt Poradniczy w Szczytnie - "PRODOMUS" ul. Kociuszki 1,12-100 Szczytno; tel. 692-894-540; 662-171-076; Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
 11. Punkt Poradniczy w Nidzicy - "BERGO sp. z o.o." ul. Kociuszki 30; 13-100 Nidzica, tel. 692-894-540; Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
 12. Punkt Poradniczy w Ktrzynie - Starostwo Powiatowe ul. Pocztowa 11 pok. 211; 11-400 Ktrzyn, tel. 692-894-540; 662-171-076; Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.


wedug harmonogramu wskazanego w poniszych tabelach:


PORADY I KONTAKTU - KWIECIE - GRUDZIE 2014r.

Miejsce

Poniedziaek

Wtorek

roda

Czwartek

Pitek

Elblg 8.00-17.00

8.00-17.00 8.00-17.00 8.00-17.00 8.00-15.00
Pask 10.00-15.00

13.00-18.00 12.00-17.00
Braniewo 10.00-15.00

12.00-17.00 9.00-14.00
Tolkmicko

11.00-13.30
Olsztyn 10.00-17.00

12.00-17.00 13.00-17.0011.00-18.00 8.00-14.00
Mrgowo 8.00-17.00

11.00-17.00
PORADY PRAWNE - KWIECIE -GRUDZIE 2014 r.

Miejsce

Poniedziaek

Wtorek

roda

Czwartek

Pitek

Sobota

Elblg 11.00-17.00

10.00-16.00 12.00-17.00
Pask

8.00-11.00 12.00-15.00
Markusy 8.30-10.30

Tolkmicko

8.00-12.00
Braniewo

12.30-16.00
Olsztyn 10.00-14.00

14.00-18.0015.00-18.00 9.00-12.00
Ostrda

12.30-15.30
Ktrzyn 14.00-18.00

Mrgowo

15.00-18.00
Szczytno

17.00-20.00
Nidzica

17.00-20.00
PORADY PSYCHOLOGICZNE - KWIECIE- GRUDZIE 2014r.

Miejsce

Poniedziaek

Wtorek

roda

Czwartek

Pitek

Elblg 16.00-18.00

14.00-16.00 14.00-16.00 13.00-15.00
Braniewo

14.00-16.00
Olsztyn 12.00-15.00

15.00-18.00
Mrgowo

13.00-16.00
Ostrda

13.30-15.30

Osoba ubiegajca si o pomoc ze rodkw Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej skada wniosek, ktry wypenia specjalista. We wniosku pokrzywdzony wskazuje o jaki rodzaj pomocy si ubiega. Do wniosku naley zaczy dokumenty potwierdzajce status osoby pokrzywdzonej (orzeczenia sdowe, postanowienia prokuratorskie, zawiadczenie o prowadzeniu procedury Niebieska Karta) dokumenty uzasadniajce przyznanie pomocy finansowej (zawiadczenia o dochodach, decyzje o przyznaniu wiadcze lub zasikw itp.); dokumenty medyczne.

Wniosek wraz z zacznikami rozpatruje Komisja ds. Przyznawania wiadcze w formie decyzji, o ktrej informuje niezwocznie pokrzywdzonego.


Informacje s dostpne rwnie pod adresem BIP M-GOPS w Suszu

Wszystkie dziaania wspfinansowane s przez Ministerstwo Sprawiedliwoci ze rodkw Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej.

 


English German Polish Russian

.

Odwiedzio nas

cznie1127221
Sie Pomocy Ofiarom Przestpstw

Menu