thumbnailthumbnailthumbnailthumbnail
Oferty
Drukuj Email
Warmińsko-Mazurska Sieć Pomocy Ofiarom Przestępstw (WM SPOP)


W roku 2008 Ministerstwo Sprawiedliwości zawarło z Komisją Europejską umowę o dofinansowanie projektu pod nazwą Sieć Pomocy Ofiarom Przestępstw. Projekt stanowił odpowiedź na wytyczne Decyzji Ramowej Rady Unii Europejskiej 2001/220/WSiSW z dnia 15 marca 2001 r., oraz m.in. Zaleceń Rady Europy z 1985 r. Nr R (85)11 w sprawie pozycji ofiary w prawie karnym i Zaleceń Nr R (85)21 w sprawie zapobiegania wiktymizacji i pomocy dla ofiar przestępstw. Ideą powstania Sieci Pomocy Ofiarom Przestępstw było stworzenie spójnego systemu pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem, uwzględniającego wszelkie kategorie pokrzywdzonych. Budowa Sieci Pomocy Ofiarom Przestępstw polegała na wykorzystaniu zasobów i bazy lokalowej organizacji pozarządowych działających w sferze pomocy prawnej, psychologicznej i społecznej, a także na interdyscyplinarnych działaniach wymiaru sprawiedliwości, organów ścigania, służb społecznych, medycznych, edukacyjnych i organizacji pozarządowych. W wyniku otwartego konkursu ofert wyłoniono organizacje pozarządowe, które w latach 2009 – 2013 realizowały zadania polegające na stworzeniu Ośrodka Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem, a następnie na rozbudowie i wzmacnianiu Sieci Pomocy Ofiarom Przestępstw. W województwie warmińsko-mazurskim zadanie to zostało powierzone Elbląskiemu Centrum Mediacji i Aktywizacji Społecznej. W początkowej fazie Ośrodki udzielały porad prawnych i psychologicznych, wspierały pokrzywdzonych w formie asystenta osoby pokrzywdzonej, a także tworzyły bazy danych instytucji i służb pomocowych, które były udostępniane beneficjentom.

W roku 2012 weszło w życie rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym i Pomocy Postpenitencjarnej (znowelizowane w dniu 6.02.2014 r. Dz. U. Z dnia 11.02.2014 r., poz. 189), które określiło m.in. tryb pomocy osobom pokrzywdzonym oraz członkom ich rodzin. Regulacja powyższa pozwala obecnie na udzielanie pomocy ww. osobom poprzez: organizowanie i finansowanie pomocy prawnej, w tym alternatywnych metod rozwiązywania konfliktów; pokrywanie kosztów związanych z psychoterapią lub pomocą psychologiczną, w tym organizowanie i finansowanie pomocy przez osobę pierwszego kontaktu; pokrywanie kosztów świadczeń zdrowotnych, wyrobów medycznych, w tym przedmiotów ortopedycznych oraz środków pomocniczych, jeżeli jest to niezbędne w procesie leczniczym doznanego uszczerbku na zdrowiu wynikającego z przestępstwa lub jego następstw; pokrywanie kosztów związanych z edukacja ogólnokształcącą i zawodową, także na zasadach indywidualnego kształcenia, odpowiednio do wieku i potrzeb edukacyjnych osób uprawnionych; pokrywanie kosztów czasowego zakwaterowania lub udzielania schronienia; finansowanie okresowych dopłat do bieżących zobowiązań czynszowych za lokal mieszkalny, do którego osoba uprawniona posiada tytuł prawny, a lokal mieszkalny nie jest użytkowany przez inne osoby; dostosowanie lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego do potrzeb osoby pokrzywdzonej przestępstwem w przypadku, gdy utrata sprawności fizycznej powstała w wyniku przestępstwa; finansowanie przejazdów środkami komunikacji publicznej lub pokrywanie kosztów transportu związanych z uzyskiwaniem świadczeń i załatwianiem spraw określonych powyżej.

Dzięki tak szerokiej regulacji świadczeń Ośrodek Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem przy Elbląskim Centrum Mediacji i Aktywizacji Społecznej od 2008 r. nieprzerwanie wspiera osoby pokrzywdzone i członków ich rodzin. W chwili obecnej Ośrodek liczy 12 oddziałów w całym województwie, obejmując pomocą coraz większą liczbę osób pokrzywdzonych. Swoje działania Ośrodek opiera na wewnętrznych standardach oraz procedurach i regulaminach, które stały się podstawą do stworzenia Warmińsko-Mazurskiej Sieci Pomocy Ofiarom Przestępstw (WM SPOP). W sierpniu 2014 we współpracy z Federacją Organizacji Socjalnych stworzono Statut Sieci. W roku bieżącym planuje się poszerzenie Sieci o kolejnych 5 podmiotów, które dzięki standaryzacji działań oraz wsparciu Ośrodka Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem przy Elbląskim Centrum Mediacji i Aktywizacji Społecznej będą miały możliwość wspierać osoby pokrzywdzone w kolejnych powiatach województwa warmińsko-mazurskiego.

Wszelkie informacje dotyczące działań Ośrodka znajdują się na stronach internetowych www.pomocpokrzywdzonym.pl oraz www.mediacje-elblag.pl.Autor:
Anna Olszewska
Mateusz Nicewicz
* w artykule wykorzystano treści zamieszczone z „Jednolitych standardach działania OPOPP zalecanych i rekomendowanych przez Ministerstwo Sprawiedliwości”


 
Drukuj Email
Pomoc ofiarom przestępstw na Warmii i Mazurach


Od roku 2008 w Elblągu działa Ośrodek Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem, który oferuje pomoc w zakresie:

 1. pomocy prawnej
 2. mediacji
 3. pomocy psychologicznej, psychoterapii, grupy wsparcia
 4. doradztwa pierwszego kontaktu
 5. pokrywania kosztów związanych z edukacją ogólnokształcącą i zawodową, także na zasadach indywidualnego kształcenia, odpowiednio do wieku i potrzeb edukacyjnych osób uprawnionych
 6. pokrywania kosztów czasowego zakwaterowania lub udzielania schronienia
 7. finansowania okresowych dopłat do bieżących zobowiązań czynszowych za lokal mieszkalny, do którego osoba uprawniona posiada tytuł prawny, a lokal mieszkalny nie jest użytkowany przez inne osoby
 8. dostosowania lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego do potrzeb osoby pokrzywdzonej przestępstwem w przypadku, gdy utrata sprawności fizycznej nastąpiła w wyniku przestępstwa
 9. finansowania przejazdów środkami komunikacji publicznej lub pokrywanie kosztów transportu związanych z uzyskiwaniem świadczeń i regulowaniem spraw związanych z przestępstwem
 10. pokrywania kosztów żywności lub bonów żywnościowychOśrodek działa na terenie województwa warmińsko-mazurskiego. W Elblągu z pomocy można skorzystać przy przy ul. Związku Jaszczurczego 17 pok. 101. Wszelkich informacji udzielamy pod nr tel. (55) 642-44-25 lub za pośrednictwem e-mail Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .


Wykaz filii oraz miejsc i godzin świadczenia pomocy w innych miastach na terenie województwa warmińsko-mazurskiego znajduje się na stronach www.pomocpokrzywdzonym.pl oraz www.mediacje-elblag.pl.

Wszystkie działania na rzecz osób pokrzywdzonych współfinansowane są ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej.

 
Drukuj Email

POMOC OSOBOM POKRZYWDZONYM PRZESTĘPSTWEM - OFERTA OŚRODKA POMOCY DLA OSÓB POKRZYWDZONYCH PRZESTĘPSTWEM W WOJEWÓDZTWIE WARMIŃSKO-MAZURSKIM


Ośrodek Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem informuje, że świadczy pomoc osobom pokrzywdzonym w następujących obszarach:

 1. pomoc prawna
 2. mediacje
 3. pomoc psychologiczna, psychoterapia, grupy wsparcia
 4. doradztwo pierwszego kontaktu
 5. pokrywanie kosztów związanych z edukacją ogólnokształcącą i zawodową, także na zasadach indywidualnego kształcenia, odpowiednio do wieku i potrzeb edukacyjnych osób uprawnionych
 6. pokrywanie kosztów czasowego zakwaterowania lub udzielania schronienia
 7. finansowanie okresowych dopłat do bieżących zobowiązań czynszowych za lokal mieszkalny, do którego osoba uprawniona posiada tytuł prawny, a lokal mieszkalny nie jest użytkowany przez inne osoby
 8. dostosowanie lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego do potrzeb osoby pokrzywdzonej przestępstwem w przypadku, gdy utrata sprawności fizycznej nastąpiła w wyniku przestępstwa
 9. finansowanie przejazdów środkami komunikacji publicznej lub pokrywanie kosztów transportu związanych z uzyskiwaniem świadczeń i regulowaniem spraw określonych w pkt 1-7
 10. pokrywanie kosztów żywności lub bonów żywnościowychPorady odbywają się następujących punktach i filiach:

 1. Siedziba główna - Ośrodek Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem przy Elbląskim Centrum Mediacji i Aktywizacji Społecznej w Elblągu ul. Związku Jaszczurczego 17 pok. 101; tel. 55-642-44-25; 662-171-076; Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
 2. Filia OPdOPP w Pasłęku ul. Pl. Grunwaldzki 8/1 (Przychodnia); tel. 692-826-058
 3. Punkt Poradniczy w Markusach - GOPS; tel. 662-171-076; Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
 4. Filia OPdOPP w Tolkmicku - przy MGOPS ul. Sportowa 2; tel. 662-171-076; Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.  
 5. Filia OPdOPP w Olsztynie - Federacja Organizacji Socjalnych ul. Artyleryjska 34 (siedziba Federacji FOS-a); tel. 662-171-076; 692-894-540; Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
 6. Filia OPdOPP w Olsztynie - Fundacja "Inicjatywa Kobiet Aktywnych" ul. Tarasa Szewczenki 1; tel. 662-171-076; 692-894-540; Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
 7. Filia OPdOPP w Mrągowie - Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Rodzinie "Synapsa" ul. Wojska Polskiego 22/2; tel. (89) 741-20-20; 692-894-540; Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. ; Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
 8. Filia OPdOPP w Braniewie - Stowarzyszenie na Rzecz Młodzieży ul. Moniuszki 22 ; tel. 662-171-076; 692-894-540; Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
 9. Filia OPdOPP w Ostródzie - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ul. Jana III Sobieskiego 5; 14-100 Ostróda; tel. 692-894-540; Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
 10. Punkt Poradniczy w Szczytnie - "PRODOMUS" ul. Kościuszki 1,12-100 Szczytno; tel. 692-894-540; 662-171-076; Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
 11. Punkt Poradniczy w Nidzicy - "BERGO sp. z o.o." ul. Kościuszki 30; 13-100 Nidzica, tel. 692-894-540; Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
 12. Punkt Poradniczy w Kętrzynie - Starostwo Powiatowe ul. Pocztowa 11 pok. 211; 11-400 Kętrzyn, tel. 692-894-540; 662-171-076; Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.


według harmonogramu wskazanego w poniższych tabelach:


PORADY I KONTAKTU - KWIECIEŃ - GRUDZIEŃ 2014r.

 

 

Miejsce

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

Elbląg  8.00-17.00  

 

 8.00-17.00   8.00-17.00   8.00-17.00   8.00-15.00  
Pasłęk 10.00-15.00

 

13.00-18.00 12.00-17.00
Braniewo 10.00-15.00

 

12.00-17.00 9.00-14.00
Tolkmicko

 

11.00-13.30
Olsztyn 10.00-17.00  

 

12.00-17.00  13.00-17.0011.00-18.00  8.00-14.00  
Mrągowo 8.00-17.00

 

11.00-17.00
PORADY PRAWNE - KWIECIEŃ -GRUDZIEŃ 2014 r.

Miejsce

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

Sobota

Elbląg 11.00-17.00

 

10.00-16.00 12.00-17.00
Pasłęk

 

8.00-11.00 12.00-15.00
Markusy 8.30-10.30

 

Tolkmicko

 

8.00-12.00
Braniewo

 

12.30-16.00
Olsztyn 10.00-14.00  

 

14.00-18.00  15.00-18.00   9.00-12.00  
Ostróda

 

12.30-15.30
Kętrzyn 14.00-18.00

 

Mrągowo

 

15.00-18.00
Szczytno

 

17.00-20.00  
Nidzica

 

17.00-20.00  
PORADY PSYCHOLOGICZNE - KWIECIEŃ- GRUDZIEŃ 2014r.

Miejsce

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

Elbląg  16.00-18.00  

 

14.00-16.00 14.00-16.00  13.00-15.00  
Braniewo

 

14.00-16.00
Olsztyn 12.00-15.00  

 

15.00-18.00   
Mrągowo

 

13.00-16.00
Ostróda

 

13.30-15.30

Osoba ubiegająca się o pomoc ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej składa wniosek, który wypełnia specjalista. We wniosku pokrzywdzony wskazuje o jaki rodzaj pomocy się ubiega. Do wniosku należy załączyć dokumenty potwierdzające status osoby pokrzywdzonej (orzeczenia sądowe, postanowienia prokuratorskie, zaświadczenie o prowadzeniu procedury Niebieska Karta) dokumenty uzasadniające przyznanie pomocy finansowej (zaświadczenia o dochodach, decyzje o przyznaniu świadczeń lub zasiłków itp.); dokumenty medyczne.

Wniosek wraz z załącznikami rozpatruje Komisja ds. Przyznawania Świadczeń w formie decyzji, o której informuje niezwłocznie pokrzywdzonego.


Informacje są dostępne również pod adresem BIP M-GOPS w Suszu

Wszystkie działania współfinansowane są przez Ministerstwo Sprawiedliwości ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej.

 


English German Polish Russian

Odwiedziło nas

Łącznie1085492
Sieć Pomocy Ofiarom Przestępstw