DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

OŚWIADCZENIE W SPRAWIE DOSTĘPNOŚCI

 1. Elbląskie Centrum Mediacji i Aktywizacji Społecznej  zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
 2. Realizacją spraw w zakresie dostępności dla Elbląskiego Centrum Mediacji i Aktywizacji Społecznej z siedzibą przy ul. Związku Jaszczurczego 17/101 tel. 55 642 44 25, adres e-mail: esas_1@wp.pl jest koordynator ds. dostępności.
 3. Niniejsze oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej – www.mediacje.elblag.pl; www.pomocpokrzywdzonym.pl
 4. Status pod względem zgodności:

Strona internetowa www.mediacje.elblag.pl; www.pomocpokrzywdzonym.pl jest częściowo zgodna z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, z powodu niezgodności oraz wyłączeń wymienionych poniżej:

 • Obsługa serwisu możliwa jest zarówno przy pomocy myszki jak i klawiatury.
 • Strona wyposażona jest w funkcjonalność umożliwiającą dostęp do poszczególnych sekcji (jak menu czy wyszukiwarka), a po wybraniu odpowiedniej opcji klawisza ENTER. Ponadto na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.
 • Strona podmiotowa jest responsywna (Responsive Web Design) można ją przeglądać na ekranach urządzeń mobilnych, takich jak telefony komórkowe i tablety. Automatycznie dostosowuje moduły strony do rozdzielczości ekranu urządzenia mobilnego.
 • Informacje zwrotne i dane kontaktowe:

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt pod adresem e-mail esas_1@wp.pl Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

 1. Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.
 2. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.
 3. Postępowanie odwoławcze:

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.
Strona internetowa RPO: https://www.rpo.gov.pl/pl.

 1. Informacje o dostępności architektonicznej Elbląskiego Centrum Mediacji i Aktywizacji Społecznej:

1) Jest to lokal użytkowy w budynku położonym przy ul. Związku Jaszcurczego 17/101 .

2) Do budynku prowadzą dwa wejścia. Od ulicy Związku Jaszczurczego 17 znajduje się wejście główne. Przy wejściu głównym znajdują się schody z podjazdem dla wózków dziecięcych, rowerów. Z tyłu budynku jest wejście dostosowane dla osób niepełnosprawnych – z tego  wejścia mogą skorzystać osoby z niepełnosprawnością ruchową i poruszające się na wózku.W budynku nie ma windy.

3) Sekretariat znajduje się na I piętrze budynku w pokoju nr 101.

4) Dla osób z niepełnosprawnością ruchową i poruszających się na wózku dostępny jest lokal nr 37 znajdujący się na parterze budynku. Z holu na parterze prowadzą schody na I, II i III piętro

5) Toalety dla osób z niepełnosprawnością ruchową i poruszających się na wózku znajdują się na parterze.

6) Przed głównym wejściem budynku wyznaczono strefę parkingową. Nie wydzielono miejsc dla osób niepełnosprawnych.

7) Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

8) W urzędzie nie ma pętli indukcyjnych.

9) W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

10) Nie ma tłumacza polskiego języka migowego na miejscu ani online.

Brak możliwości komentowania.