Osiągnięcia

Osiągnięcia:

 

Elbląskie Centrum Mediacji i Aktywizacji Społecznej skupia w swoich szeregach mediatorów oraz osoby zainteresowane realizacją celów statutowych. W pracach Centrum bierze udział wielu wolontariuszy, również ze środowisk prawnych, policyjnych, psychologicznych.

Członkowie Centrum realizowali szereg ważnych i pożytecznych przedsięwzięć dla społeczeństwa, osób prywatnych do których przede wszystkim należy zaliczyć:

1. Cykl szkoleń z zakresu mediacji z ukierunkowaniem na mediację w sprawach karnych, cywilnych i nieletnich, zorganizowany w porozumieniu z Prezesem Sądu Okręgowego w Elblągu, przy uczestnictwie w charakterze wykładowców i trenerów sędziów, prokuratorów, terapeutów i psychologów Rodzinnego Ośrodka Diagnostyczno Konsultacyjnego w Elblągu oraz Policyjnej Izby Dziecka,
2. Darmowe poradnictwo prawno obywatelskie funkcjonujące w strukturach Centrum od września 2004 r., we współpracy z Kancelarią Adwokacką Mec. Pawła Dowgwiłłowicza,
3. Rzecznictwo obywateli przed organami administracji publicznej oraz organami wymiaru sprawiedliwości,
4. Utworzenie i prowadzenie placówki wsparcia dziennego dla dzieci w wieku 7 13 lat z rodzin zagrożonych marginalizacją,
5. Utworzenie i prowadzenie punktu do prowadzeni mediacji, również w sprawach zlecanych mediatorom przez sądy i prokuratury,
6. Cykliczne szkolenia dla stałych mediatorów Elbląskiego Centrum Mediacji,
7. Staż dla Rosjanina z organizacji partnerskiej w Kaliningradzie w ramach dotacji z FIO,
8. Staż mediacyjny dla uczącej się mediacji we Włoszech,
9. Udział partnerski w realizacji programu wydawania żywności dla najuboższej ludności UE z Warmińsko Mazurskiego Banku Żywności,
10. Realizacja partnerska projektu w ramach FIO Pt Mediacja dobra na wszystko ze Stowarzyszeniem Antymobbingowym w Gdańsku cykl szkoleń z zakresu mediacji dla pedagogów, psychologów, prawników, pracowników społecznych,
11. Elbląska Szkoła Mediacji cykl szkoleń dla pedagogów, psychologów, prawników, pracowników społecznych z Kaliningradu program dotowany przez Fundację Edukacja dla Demokracji w ramach programu Przemiany w Regionie RITA,
12. Prowadzenie i obsługa Centrum Organizacji Pozarządowych ze środków Urzędu Miasta w Elblągu w ramach Konsorcjum z Elbląskim Stowarzyszeniem Amazonek; Stowarzyszeniem Elbląg-Europa Komendą Hufca ZHP.
13. Konferencja Pt Mediacje w sprawach gospodarczych kwiecień 2008 pod patronatem Prezesa Sądu Okręgowego oraz Prezydenta Miasta, we współpracy z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową oraz Bankiem Spółdzielczym w Sztumie.
14. Realizacja projektu propagującego mediację wśród sądów pt. A może mediacja Wysoki Sądzie finansowany przez Fundację Edukacja dla Demokracji w ramach programu Edukacja Prawna
15. Obecnie Kampania Praw Konsumenta realizowana w ramach Programu FIO finansowanego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej i Zarząd Województwa Warmińsko Mazurskiego
16. Mediacja i probacja w Polsce i Czechach bezpośrednia analiza porównawcza wymiana doświadczeń – ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych.
17. Ośrodek Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem ze środków Ministerstwa Sprawiedliwości w ramach konkursu Sieć Pomocy Ofiarom Przestępstw finansowanego przez Komisję Europejską w ramach Programu Zapobieganie i Zwalczanie Przestępczości 2007
18. Cyber bezpieczni -czy wiesz co w sieci piszczy Fundacji Dzieci Niczyje finansowany ze środków The Velux Foundations
19. Rozmowa nie przesłuchanie Fundacji Dzieci Niczyje finansowany ze środków The Velux Foundations,
20. Działania na rzecz ofiar przestępstw ze szczególnym uwzględnieniem kobiet ofiar przemocy seksualnej-w ramach Programu Przemiany w Regionie RITA finansowany przez Polsko -Amerykańską Fundację Wolności,
21. Wolontarystyczne aspekty pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem – w ramach Programu Przemiany w Regionie RITA finansowany przez Polsko -Amerykańską Fundację Wolności,
22. Praktyka dla kadry rosyjskiego Ośrodka dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem- w ramach Programu Przemiany w Regionie RITA finansowany przez Polsko -Amerykańską Fundację Wolności,
23. Obecnie-Ośrodek Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem ze środków Ministerstwa Sprawiedliwości w ramach konkursu Sieć Pomocy Ofiarom Przestępstw finansowanego przez Komisję Europejską w ramach Programu Zapobieganie i Zwalczanie Przestępczości 2007
24. Obecnie Wsparcie rodzin dotkniętych przemocą w ramach Ośrodka dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem w ramach Ogólnopolskiej Sieci Pomocy Ofiarom Przestępstw finansowany przez Wojewodę warmińsko-mazurskiego,
25. Obecnie Edukacja Konsumencka Dzieci i Młodzieży finansowany przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów,
26. Obecnie Bezpieczeństwo zakupów w Internecie Młodzieży finansowany przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów,
27. Obecnie Portal informacyjny na temat możliwości uzyskania pomocy przez osoby pokrzywdzone wskutek przemocy w rodzinie oraz innych przestępstw finansowany przez Urząd Miasta w Elblągu.

Brak możliwości komentowania.