Godziny otwarcia ośrodków dla osób pokrzywdzonych przestępstwem

Przypominamy, że w latach 2022-2025 prowadzone przez nas ośrodki dla osób pokrzywdzonych, świadków i osób im najbliższych w województwie warmińsko-mazurskim czynne są,

 1. Okręgowy Ośrodek Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem w Elblągu
  przy ul. Związku Jaszczurczego 17/101, tel 55 642-44-25- czynny codziennie
  poniedziałek w godzinach od 13.00 do 20.00 od wtorku do piątku w godzinach od
  8.00 do 15.00 oraz w sobotę w godzinach od 8.00 do 13.00;
 2. Lokalny Punkt Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem w Braniewie przy
  ul. Plac Piłsudskiego 5 – czynny w środy w godzinach od 8.00 do 13.00 oraz w
  piątek w godzinach od 9.00 do 14.00;
 3. Lokalny Punkt Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem w Iławie przy ul.
  Chełmińskiej 1, – czynny w środę w godzinach od 15.15 do 20.15 oraz w sobotę w
  godzinach od 9.00 do 14.00;
 4. Lokalny Punkt Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem w Ostródzie przy
  ul. Jana III Sobieskiego 5, – czynny we wtorek w godzinach od 10.00 do 15.00 oraz w
  czwartek w godzinach od 10.00 do 15.00;
 5. Lokalny Punkt Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem w Działdowie przy
  ul. Wolności 64, – czynny we wtorek w godzinach od 7.00 do 12.00 oraz w czwartek
  w godzinach od 7.00 do 12.00;
 6. Lokalny Punkt Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem w Nowym Mieście
  Lubawskim przy ul. Grunwaldzkiej 3, – czynny wtorek w godzinach od 8.00 do
  13.00 oraz w czwartek w godzinach od 8.00 do 13.00.

Trwa Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem!

Od 20 do 26 lutego br. trwają obchody Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem, zainicjowane przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Obchody wiążą się z przypadającym na 22. lutego Międzynarodowym Dniem Ofiar Przestępstw, wprowadzonym w Polsce ustawą z 12 lutego 2003 roku.
Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem jest wydarzeniem, którego celem jest zwrócenie szczególnej uwagi na potrzeby i prawa osób pokrzywdzonych przestępstwem, znalezienie profesjonalnego wsparcia oraz zasięgnięcie fachowej i bezpłatnej porady.
Kto i jak angażuje się w akcję?
W akcję, jak co roku, włączają się pracownicy sądów, prokuratur, policjanci, prawnicy, ośrodki interwencji kryzysowej oraz placówki finansowane ze środków Funduszu Sprawiedliwości. Instytucje te we własnym zakresie zorganizowały punkty informacyjne oraz zamieściły na swoich stronach internetowych informacje o terminach ich działania. W ubiegłym roku na zaproszenie Ministerstwa Sprawiedliwości odpowiedziało ponad 450 instytucji, angażując w udzielanie pomocy ponad 7000 osób.
Jak uzyskać pomoc?
Bezpłatne porady i pomoc można uzyskać telefonicznie lub osobiście, w zależności od możliwości instytucji. TPOPP jest organizowany bezkosztowo, wszystkie osoby zaangażowane w akcję pracują pro bono i nie pobierają za to żadnego wynagrodzenia. Materiały graficzne promujące wydarzenie (plakaty i ulotki), które trafiły do ponad 400 miejsc w całej Polsce, przygotowano ze środków Funduszu Sprawiedliwości.
Wsparcie z Funduszu Sprawiedliwości
Przez cały rok osoby pokrzywdzone przestępstwem mogą zgłaszać się do placówek finansowanych ze środków Funduszu Sprawiedliwości. To ponad 300 miejsc działających w całej Polsce, w których można uzyskać bezpłatną, szybką i profesjonalną pomoc prawną, psychologiczną, a w razie potrzeby materialną, dostosowaną do potrzeb. Dane teleadresowe miejsc świadczenia pomocy finansowanych ze środków Funduszu Sprawiedliwości znajdują się pod tym linkiem:
https://www.funduszsprawiedliwosci.gov.pl/pl/znajdz-osrodek-pomocy/
Do błyskawicznego kontaktu służy również całodobowa i ogólnokrajowa Linia Pomocy Pokrzywdzonym (+48 222 309 900) oraz specjalny adres e-mail: info@numersos.pl
Źródło:
https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/tydzien-pomocy-osobom-pokrzywdzonym-przestepstwem4
Wybrane instytucje w których możesz uzyskać pomoc:
https://elblag.sr.gov.pl/tydzien-pomocy-osobom-pokrzywdzonym-przestepstwem,new,mg,1.html,938
https://elblag.policja.gov.pl/o01/aktualnosci/102612,Tydzien-Pomocy-Ofiarom-Pokrzywdzonym-Przestepstwem.html
Nowe Miasto Lubawskie
Komenda Powiatowa Policji – dyżur osobisty od poniedziałku do piątku w godzinach od
9.00 do 13.00
Działdowo – Prokuratura Rejonowa w Działdowie – dyżur osobisty od Poniedziałku do Piątku w
godzinach od 7.30 do 15.30
Ostróda
Sąd Rejonowy w Ostródzie – dyżur osobisty od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00
do 14.00
Braniewo
Sąd Rejonowy w Braniewie – dyżur telefoniczny pod nr 55 646-52-14 od poniedziałku do
piątku w godzinach 7.30 do 15.30
Iława
Sąd Rejonowy w Iławie – dyżur osobisty od poniedziałku do piątku w godzinach od 10.00
do 13.00

Tydzień pomocy osobom pokrzywdzonym

W dniach od 20-tego do 26-tego br. jest obchodzony tydzień pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem.

Każda osoba zainteresowana może w tym czasie uzyskać bezpłatną poradę prawną i psychologiczną m.in. w sądach, prokuraturach, komendach policji, siedzibach prawniczych samorządów i organizacji pozarządowych w całym kraju.

Wsparcie będzie również oferowane przez placówki działające w ramach ogólnopolskiej Sieci Pomocy Osobom Pokrzywdzonym, finansowanej ze środków Funduszu Sprawiedliwości.

Wykaz miejsc świadczenia pomocy wraz z ich lokalizacją jest dostępny na stronie:

https://www.funduszsprawiedliwosci.gov.pl/pl/znajdz-osrodek-pomocy

Ośrodek dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem 2022-2025r.

Szanowni Państwo miło nam poinformować, że w latach 2022- 2025 nadal będziemy kontynuować działania z zakresu pomocy osobom pokrzywdzonym, osobom im najbliższym przestępstwem, świadkom i osobom im najbliższym. Działania na rzecz osób uprawnionych są prowadzone w ośrodku okręgowym w Elblągu, jak również w punktach Lokalnych w Braniewie, Ostródzie, Iławie, Nowym Mieście Lubawskim, Działdowie.

Zakres pomocy udzielanej osobom uprawnionym:

 1. pomocy prawnej,
 2. mediacji,
 3. pomoc tłumacza w celu udzielenia pomocy prawnej osobie uprawnionej, jeżeli nie włąda w wystarczającym stopniu językiem polskim,
 4. pomoc tłumacza języka migowego lub tłumacza przewodnika,
 5. pomocy psychologicznej,
 6. pomocy psychiatrycznej
 7. doradztwa pierwszego kontaktu,
 8. pokrywanie kosztów świadczeń zdrowotnych, lekarstw w zakresie, w którym lek nie podlegałby refundacji lub części, w której nie jest refundowany,
 9. pokrywanie kosztów związanych z kształceniem w szkołach i przedszkolach publicznych, w tym w ramach indywidualnego nauczania,
 10. pokrywanie kosztów związanych z opieką nad dziećmi w żłobkach i klubach dziecięcych prowadzonych przez gminy ,
 11. pokrywanie kosztów szkoleń i kursów podnoszących kwalifikacje zawodowe oraz pokrywanie kosztów egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe,
 12. pokrywania kosztów czasowego zakwaterowania lub udzielania schronienia,
 13. finansowania okresowych dopłat do bieżących zobowiązań czynszowych i opłat za energię elektryczną, gaz, wodę, opał, odbiór nieczystości stałych i płynnych za lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny, do którego osoba uprawniona posiada tytuł prawny, proporcjonalnie do liczby osób stale zamieszkujących w tym lokalu lub domu,
 14. usługę dostosowania lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego do potrzeb osoby pokrzywdzonej,
 15. finansowanie przejazdów środkami komunikacji publicznej lub pokrywanie kosztów transportu związanych z uzyskiwaniem świadczeń,
 16. pokrywania kosztów żywności lub bonów żywnościowych,
 17. pokrywanie kosztów zakupu odzieży, bielizny, obuwia, środków czystości i higieny osobistej,
 18. finansowanie kosztów zorganizowanego wyjazdu uprawnionego małoletniego,
 19. finansowanie kosztów wyjazdu a) osoby uprawnionej wraz z małoletnim, nad którym sprawuje pieczę, b)uprawnionego małoletniego wraz z osobą pod której pieczą pozostaje,
 20. finansowanie robót budowlanych, w tym również przygotowania do realizacji robót budowlanych, w szczególności kosztów opracowania dokumentacji projektowej, przygotowania gruntu pod budowę, ekspertyz, świadectw, operatów, prac geologicznych,
 21. finansowanie zakupu urządzeń i wyposażenia,
 22. finansowanie zakupu wartości niematerialnych i prawnych.

 Wszelkich informacji udzielamy również  pod nr tel. (55) 642-44-25 w godzinach  9.00- 16.00 lub za pośrednictwem e-mail esas_1@wp.pl.

Wszystkie działania na rzecz osób pokrzywdzonych przestępstwem i osób im najbliższych, świadków i osób im najbliższych  finansowane są ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.

Центр допомоги жертвам злочинів при

Ельблонзькому центрі медіації та соціальної активації

82-300 Єльблонг, вул. Звйонзку Ящурчего 17/101

tel./fax (55) 642-44-25 e-mail: esas_1@wp.pl

Обсяг допомоги ЦДЖЗ

Центр допомоги жертвам злочинів надає допомогу всім потерпілим та їхнім родичам, свідкам та подібним до них особам, у тому числі постраждалим від війни в Україні, в рамках:

 • юридичної допомоги,
 • медіації,
 • допомоги перекладача для надання правової допомоги уповноваженій особі, якщо вона недостатньо володіє польською мовою,
 • допомоги сурдоперекладача або гіда-перекладача,
 • психологічної допомоги,
 • психіатричної допомоги,
 • консультації при першому контакті,
 • покриття витрат на медичні послуги та ліки в обсязі, в якому вони не відшкодовуються, або в частині, якій вони не підлягають відшкодуванню,
 • покриття витрат, пов’язаних з навчанням у державних школах та дитячих садках, з індивідуальним навчанням включно,
 • покриття витрат, пов’язаних з перебуванням дітей в яслах та дитячих клубах, що підпорядковані муніципалітетам,
 • покриття витрат на навчання та курси підвищення професійної кваліфікації та покриття витрат на екзамени, що підтверджують професійну кваліфікацію,
 • покриття витрат на тимчасове проживання або притулок,
 • фінансування поточних видатків на орендні зобов’язання та платежі за електроенергію, газ, воду та стіки, паливо, вивіз твердих побутових відходів для квартири чи будинку, на які уповноважена особа має право власності, пропорційно кількості людей, які постійно проживають в приміщенні або будинку,
 • пристосування квартири або будинку під потреби потерпілої сторони,
 • фінансування поїздок громадським транспортом або покриття витрат на транспорт, пов’язаних з отриманням допомоги,
 • покриття витрат на харчування або продовольчі талони,
 • покриття витрат на придбання одягу, білизни, взуття, засобів особистої гігієни та побутової хімії,
 • фінансування витрат на організацію виїзду неповнолітньої особи, яка має право до такого виїзду,
 • фінансування витрат на поїздку а) уповноваженї особи з неповнолітнім підопічним, б) уповноваженого неповнолітнього разом з опікуном,
 • фінансування будівельних робіт, включаючи підготовку до виконання будівельних робіт, зокрема витрати на розробку проектної документації, підготовку ґрунту для будівництва, експертні висновки, акти, геологічні роботи,
 • фінансування придбання приладів та обладнання,
 • фінансування придбання нематеріальних цінностей,

Центр діє у Вармінсько-Мазурському воєводстві в населених пунктах:

 • Окружний центр допомоги жертвам злочинів у м. Єльблонг, вул. Звйонзку Ящурчего 17/101, тел. 55 642-44-25- відкритий щодня у понеділок в годинах 13.00-20.00 з вівторка по п’ятницю в годинах 8.00-15.00 і в суботу в годинах 8.00-13.00;
 • Місцевий пункт допомоги жертвам злочинів у Бранєво за адресою Площа Пілсудського 5  тел. 881-471-401- відкритий щосереди в  годинах  8.00- 13.00 також в п’ятницю з 9.00 до 14.00;
 • Місцевий пункт допомоги жертвам злочинів в Ілаві за адресою вул, Хелміньська 1 тел. 691-180-142– відкритий щосереди в  годинах  від 15.15 до 20.15 також в суботу в годинах від 9.00 до 14.00;
 • Місцевий пункт допомоги жертвам злочинів в Оструді за адресою вул. Яна III Собеського 5, тел. 608-787-504, 884-033-443- відкритий щовівторка в  годинах  від 10.00 до 15.00 та щочетвер в годинах від 10.00 до 15.00;
 • Місцевий пункт допомоги жертвам злочинів в  Дзялдові за адресою вул.  Вольності 64, тел. 505-533-186 – відкритий щовівторка в  годинах  від 7.00 до 12.00 та щочетвер в годинах від  7.00 до 12.00;
 • Місцевий пункт допомоги жертвам злочинів у Новому Місті Любавському за адресою вул. Грюнвальдська 3, тел. 602-625-496- відкритий щовівторка в  годинах  від 8.00 до 13.00 та щочетвер в годинах від   8.00-13.00.

Усі дії на користь жертв злочинів та їхніх родичів, свідків та їхніх родичів фінансуються з коштів Фонду юстиції, яким розпоряджається Міністр юстиції.

У наведених вище справах просимо звертатися за тел. (55) 642-44-25; моб. 600 034 173 в годинах   9.00- 16.00 або за посередництвом e-mail esas_1@wp.pl.

TYDZIEŃ POMOCY OSOBOM POKRZYWDZONYM PRZESTĘPSTWEM

W dniach 21-27.02.2022r. jak co roku organizowany jest przez Ministerstwo Sprawiedliwości tydzień pomocy dla osób pokrzywdzonych przestępstwem. W tych dniach każda osoba zainteresowana będzie mogła uzyskać bezpłatną poradę prawną i psychologiczną m.in.: w sądach, prokuraturach, komendach policji, siedzibach prawniczych samorządów zawodowych czy organizacji pozarządowych w całym kraju.

W ramach tygodnia pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem dyżur w Komendzie Miejskiej Policji w Elblągu będzie pełnił prawnik z Ośrodka dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem we wtorek i w czwartek od godziny 10.00 do 12.00.

Ponadto pomoc dla osób pokrzywdzonych przestępstwem udzielana jest w trybie ciągłym w ośrodkach pomocy w całej Polsce. Adres najbliższego miejsca świadczenia pomocy można znaleźć pod adresem: www.funduszsprawiedliwosci.gov.pl/pl/znajdz-osrodek-pomocy

Komunikat nr 2 – stan na 17.03.2020 r.

W związku z przeciwdziałaniem zagrożeniom związanym z COVID-19 i wytycznymi Dysponenta Funduszu Sprawiedliwości informujemy, że niżej wymienione punkty udzielające pomocy w ramach Sieci Pomocy Pokrzywdzonym zawieszają pełnienie dyżurów osobistych. Pomoc będzie świadczona zdalnie przez telefon oraz inne środki elektroniczne. Numery całodobowych telefonów dyżurnych pozostają bez zmian.

 

Ośrodek Pomocy Osobom Pokrzywdzonych Przestępstwem w Elblągu:

 

Lokalny Punkt Pomocy Pokrzywdzonym w Tolkmicku

Lokalny Punkt Pomocy Pokrzywdzonym w Działdowie

Lokalny Punkt Pomocy Pokrzywdzonym w Iławie

Lokalny Punkt Pomocy Pokrzywdzonym w Braniewie

 

Ośrodek Pomocy Osobom Pokrzywdzonych Przestępstwem w Malborku:

Zmiana dotyczy ośrodka.

Ośrodek Pomocy Osobom Pokrzywdzonych Przestępstwem w Gdańsku:

Zawiesza działalność w całości wraz z punktami lokalnymi w Sopocie, Pruszczu Gdańskim, Nowym Dworze Gdańskim

Ośrodek Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem w Ostrowcu Świętokrzyskim:

 

 • Lokalny Punkt Pomocy Pokrzywdzonym w Busku – Zdroju
 • Lokalny Punkt Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem w Kazimierzy Wielkiej
 • Lokalny Punkt Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem w Staszowie
 • Lokalny Punkt Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem w Pińczowie
 • Lokalny Punkt Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem w Opatowie
 • Lokalny Punkt Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem w Sandomierzu,

 

 

Ośrodek Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem w Radomiu:

 

 • Lokalny Punkt Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem w Nowym Mieście
 • Lokalny Punkt Pomocy Osobom Pokrzywdzonym w Białobrzegach
 • Lokalny Punkt Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem w Kozienicach,
 • Lokalny Punkt Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem w Lipsku,
 • Lokalny Punkt Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem w Zwoleniu,
 • Lokalny Punkt Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem w Szydłowcu,
 • Lokalny Punkt Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem w Wolanowie,
 • Lokalny Punkt Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem w Przysusze,

 

 • Lokalny Punkt Pomocy Pokrzywdzonym w Szydłowcu zostanie przeniesiony pod adres Rynek Wielki 11, 26-500 Szydłowiec. Jest to zmiana trwała, ale spowodowana w sposób pośredni pandemią koronawirusa. Godziny dyżuru osoby I kontaktu nie ulegną zmianie.

 

Ośrodek Pomocy Osobom Pokrzywdzonych Przestępstwem w Częstochowie:

 

Lokalny Punkt Pomocy Pokrzywdzonym w Zawierciu

Lokalny Punkt Pomocy Pokrzywdzonym w Kłobucku

 

Ośrodek Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem w Sosnowcu:

 

Zawiesza działalność w całości wraz z punktami lokalnymi w Jaworznie, Dąbrowie Górniczej, Będzinie

Ośrodek Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem w Parczewie:

Lokalny Punkt Pomocy Pokrzywdzonym w Międzyrzecu Podlaskim

 

Ośrodek Pomocy Osobom Pokrzywdzonych Przestępstwem w Tychach:

Zawiesza działalność w całości wraz z punktami lokalnymi w Mysłowicach, Mikołowie, Bieruniu, Pszczynie

 

Ośrodek Pomocy Osobom Pokrzywdzonych Przestępstwem w Gliwicach:

 

Zawiesza działalność w całości wraz z punktami lokalnymi w Rudzie Śląskiej, Zabrzu, Tarnowskich Górach, Piekarach Śląskich, Toszku

Ośrodek Pomocy Osobom Pokrzywdzonych Przestępstwem w Lublinie:

Specjaliści dyżurują wyłącznie telefonicznie. Osoby pierwszego kontaktu bez zmian

Ośrodek Pomocy Osobom Pokrzywdzonych Przestępstwem w Zielonej Górze:

 

Zawiesza działalność w całości wraz z punktami lokalnymi w Nowej Soli, Żaganiu, Żarach, Krośnie Odrzańskim, Świebodzinie, Sulechowie

Ośrodek Pomocy Osobom Pokrzywdzonych Przestępstwem w Bielsku Białej:

Zawiesza działalność w całości wraz z punktami lokalnymi w Żywcu, Cieszynie, Kozach

Ośrodek Pomocy Osobom Pokrzywdzonych Przestępstwem w Koninie:

 

Lokalny Punkt Pomocy Pokrzywdzonym w Posadzie

 

Ośrodek Pomocy Osobom Pokrzywdzonych Przestępstwem w Warszawie ( Praga Południe):

 

Lokalny Punkt Pomocy Pokrzywdzonym w Józefowie k.Otwocka, Wesołej, Rembertowie, Wawrze

Ośrodek Pomocy Osobom Pokrzywdzonych Przestępstwem w Zduńskiej Woli:

 

Lokalny Punkt Pomocy Pokrzywdzonym w Wieluniu Lokalny Punkt Pomocy Pokrzywdzonym w Wieruszowie

Ośrodek Pomocy Osobom Pokrzywdzonych Przestępstwem w Ełku:

 

Lokalny Punkt Pomocy Pokrzywdzonym w Augustowie

Ośrodek Pomocy Osobom Pokrzywdzonych Przestępstwem w Łomży:

 

Lokalny Punkt Pomocy Pokrzywdzonym w Wysokiem Mazowieckiem

Ośrodek Pomocy Osobom Pokrzywdzonych Przestępstwem w Białymstoku:

 

Zawiesza działalność w całości wraz z punktami lokalnymi w Supraślu, Bielsku Podlaskim, Mońkach, Sokółce

Ośrodek Pomocy Osobom Pokrzywdzonych Przestępstwem w Rzeszowie:

 

Zawiesza działalność w całości wraz z punktami lokalnymi w Strzyżowie, Leżajsku, Łańcucie, Sędziszowie Małopolski, Dębicy i Tyczynie

Ośrodek Pomocy Osobom Pokrzywdzonych Przestępstwem w Raciborzu:

 

Zawiesza działalność w całości wraz z punktami lokalnymi w Rybniku, Żorach, Wodzisławiu Śląskim, Nowej Wsi.

Ośrodek Pomocy Osobom Pokrzywdzonych Przestępstwem w Lesznie:

Zawiesza działalność w całości wraz z punktami lokalnymi w Rawiczu, Gostyniu, Święciechowie, Kościanie, Wrześni, Śremie oraz Środzie Wielkopolskiej

 

Ośrodek Pomocy Osobom Pokrzywdzonych Przestępstwem w Koszalinie:

 

Zawiesza działalność w całości wraz z punktami lokalnymi w Kołobrzegu, Ostrowcu koło Wałcza, Szczecinku, Połczynie-Zdroju, Drawsku Pomorskim, Sławnie, Sianowie, Białogardzie.

 

Lokalny Punkt Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem w Świdwinie przeniesiony został do Połczyna-Zdroju.

 

Ośrodek Pomocy Osobom Pokrzywdzonych Przestępstwem w Poznaniu:

 

Lokalny Punkt Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem w Złotowie, Lokalny Punkt Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem w Wągrowcu Lokalny Punkt Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem w Gnieźnie

Ośrodek Pomocy Osobom Pokrzywdzonych Przestępstwem w Katowicach:

Lokalny Punkt Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem w Siemianowicach Śląskich, Lokalny Punkt Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem w Chorzowie,

Lokalny Punkt Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem w Świętochłowicach, Lokalny Punkt Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem w Bytomiu,

 

Prosimy koordynatorów ośrodków ograniczających swoją działalność o przekazywanie pokrzywdzonym informacji o najbliższym punkcie świadczenia pomocy działającym w pełnym zakresie. O wszystkich powyższych zmianach na bieżąco informują pokrzywdzonych konsultanci Linii Pomocy Pokrzywdzonym.

Pomoc osobom pokrzywdzonym przestępstwem

Elbląskie Centrum Mediacji i Aktywizacji Społecznej informuję, że w roku 2019 również prowadzi Ośrodek Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem, który oferuje pomoc dla wszystkich osób pokrzywdzonych oraz osób im najbliższych, świadków oraz osób im najbliższych w zakresie: pomocy specjalistycznej w tym prawnej,mediacji i psychologicznej oraz finansowej tj.

 

1) pomocy prawnej,
2) mediacji,
3) pomocy psychologicznej,
4) doradztwa pierwszego kontaktu,
5) pokrywania kosztów związanych z opieką nad dziećmi w żłobkach i klubach
dziecięcych prowadzonych przez gminy ,
6) finansowanie szkoleń i kursów podnoszących kwalifikacje zawodowe oraz
pokrywanie kosztów egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe,
7) pokrywania kosztów czasowego zakwaterowania lub udzielania schronienia,
8) finansowania okresowych dopłat do bieżących zobowiązań czynszowych i opłat za
energię elektryczną, gaz, wodę, opał, odbiór nieczystości stałych i płynnych za lokal
mieszkalny lub dom jednorodzinny, do którego osoba uprawniona posiada tytuł
prawny, proporcjonalnie do liczby osób stale zamieszkujących w tym lokalu lub
domu,
9) pokrywania kosztów żywności lub bonów żywnościowych,
10) finansowanie kosztów zorganizowanego wyjazdu uprawnionego małoletniego.

Ośrodek działa na terenie województwa warmińsko-mazurskiego w miejscowościach:

1. Okręgowy Ośrodek Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem w Elblągu
przy ul. Związku Jaszczurczego 17/101 – czynny codziennie poniedziałek w
godzinach 13.00-20.00 od wtorku do piątku w godzinach 8.00-15.00 oraz w sobotę
w godzinach 8.00-12.00;
2. Lokalny Punkt Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem w Tolkmicku przy
ul. Sportowej – czynny wtorek w godzinach 8.00-11.00; środa w godzinach 8.00-
12.00; czwartek w godzinach 8.00-11.00;
3. Lokalny Punkt Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem w Braniewie przy
ul. Moniuszki 22 – czynny codziennie poniedziałek w godzinach 13.00-20.00 od
wtorku do piątku w godzinach 8.00-15.00 oraz w sobotę w godzinach 8.00-12.00;
4. Lokalny Punkt Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem w Iławie przy ul.
Chełmińskiej 1 – czynny poniedziałek w godzinach 16.00-19.00; czwartek w
godzinach 16.00-2.00; piątek w godzinach 16.00-19.00;
5. Lokalny Punkt Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem w Ostródzie przy
ul. Jana III Sobieskiego 5 – czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 15.00-
17.00;
6. Lokalny Punkt Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem w Działdowie przy
ul. Chopina 4 – czynny codziennie poniedziałek w godzinach 13.00-20.00 od wtorku
do piątku w godzinach 8.00-15.00 oraz w sobotę w godzinach 8.00-12.00;
7. Lokalny Punkt Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem w Nowym Mieście
Lubawskim przy ul. Grunwaldzkiej 3 – czynny poniedziałek w godzinach 15.30-
18.30; środa w godzinach 15.30-18.30; czwartek w godzinach 15.30-19.30.
W ramach Ośrodka prowadzimy również telefon czynny przez całą dobę również w niedziele i święta 662-171-076 – pod którym można uzyskać informacje dotyczącą form
pomocy w Ośrodkach oraz wszystkie inne niezbędne informację dla osoby pokrzywdzonej,
świadka i osób im najbliższych.
Wszelkich informacji udzielamy również pod nr tel. (55) 642-44-25 w godzinach 9.00-
16.00 lub za pośrednictwem e-mail esas_1@wp.pl.

Wszystkie działania na rzecz osób pokrzywdzonych przestępstwem oraz osób im
najbliższych, świadków oraz osób im najbliższych współfinansowane są ze środków
Ministerstwa Sprawiedliwości w ramach Fundusz Sprawiedliwości.

Punkty pomocy w Pasłęku

Społecznej informuje, że od stycznia 2018
roku prowadzi w Pasłęku Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej, który mieści się w
Pasłęku przy ul. Wojska Polskiego 14. Punkt czynny jest w poniedziałki, wtorki,
czwartki i piątki w godzinach od 9.00 do 13.00 zaś w środę w godzinach od 13.00 do
17.00. Zgodnie z ustawą z nieodpłatnej pomocy prawnej mogą skorzystać
następujące osoby:
1. młodzież do 26 roku życia,
2. osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny,
3. seniorzy po ukończeniu 65 lat,
4. osoby fizyczne, którym w okresie roku poprzedzającego zostało przyznane
świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej,
5. kombatanci,
6. weterani,
7. zagrożeni lub poszkodowani katastrofą naturalną, klęska żywiołową lub awaria
techniczną,
8. kobiety w ciąży poza kolejnością.

Pomoc prawna finansowana jest przez Starostę Elbląskiego. Zapraszamy do korzystania.