Bibliografia

1. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., Dz. U. Nr 78, poz. 483, sprost. Dz. U. Nr 117, poz. 557 ze zmianami).
2. Ustawa z dnia 15 czerwca 2007 r. o lekarzu sądowym (Dz. U. 2007 Nr 123, poz. 849 ze zmianami).
3. Ustawa z dnia 17 czerwca 2004 r. o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki (Dz. U. 2004 Nr 179 poz. 1843 ze zmianami).
4. Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. 1964 Nr 43, poz. 296 ze zmianami).
5. Ustawa z dnia 20 czerwca 1985 r. o prokuraturze (Dz. U. 2008 Nr 7, poz. 39 ze zmianami).
6. Ustawa z dnia 23 czerwca 1973 r. o opłatach w sprawach karnych (Dz. U. 1983 Nr 49, poz. 223 ze zmianami).
7. Ustawa z dnia 26 maja 1982 r. Prawo o adwokaturze (Dz. U. 2002 Nr 123, poz. 1058 ze zmianami).
8. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz. U. 2010 Nr 33, poz. 178).
9. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. 2005 Nr 180, poz. 1493 ze zmianami).
10. Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. 1997 Nr 88, poz. 553 ze zmianami).
11. Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny wykonawczy (Dz. U. 1997 Nr 90, poz. 557 ze zmianami).
12. Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego (Dz. U. 1997 Nr 89, poz. 555 ze zmianami).
13. Ustawa z dnia 7 lipca 2005 r. o państwowej kompensacie przysługującej ofiarom niektórych przestępstw umyślnych (Dz. U. 2005 Nr 169, poz. 1415 ze zmianami).
14. Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. 2005 Nr 167, poz. 1398 ze zmianami)
15. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 maja 1996 r. w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy (Dz. U. 1996 Nr 60, poz. 281 ze
zmianami).
16. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 czerwca 2003 r. w sprawie postępowania mediacyjnego w sprawach karnych (Dz. U. 2003 Nr 108, poz. 1020).
17. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 maja 2003 r. w sprawie wysokości opłaty od kasacji w sprawach karnych (Dz. U. 2003 Nr 97 poz. 886).
18. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 sierpnia 2007 r. w sprawie określenia wzoru stroju urzędowego sędziów na rozprawie (Dz. U. 2007 r. Nr 1213, poz. 172 ze zmianami).
19. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 stycznia 2008 r. w sprawie wzoru zaświadczenia wystawianego przez lekarza sądowego oraz wzoru rejestru wystawionych zaświadczeń (Dz. U. 2008, Nr 14, poz. 86).
20. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 czerwca 2003 r.
w sprawie szczegółowych zasad i trybu doręczania pism sądowych w postępowaniu
karnym (Dz. U. 2003 Nr 108, poz. 1022).
21. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 czerwca 2003 r. w sprawie postępowania o zachowanie w tajemnicy okoliczności umożliwiających ujawnienie tożsamości świadka oraz sposobu postępowania z protokołami z zeznań tego świadka (Dz. U. 2003 Nr 108, poz. 1024).
22. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 czerwca 2003 r. w sprawie wysokości opłaty za wydanie kserokopii dokumentów oraz uwierzytelnionych odpisów z akt sprawy (Dz. U. 2003 Nr 107, poz. 1006).
23. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 listopada 2000r. w sprawie określenia stroju urzędowego prokuratorów powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury i wojskowych jednostek organizacyjnych prokuratury biorących udział w rozprawach sądowych (Dz. U.2000 Nr 112, poz. 1185 ze zmianami).
24. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 listopada 2000 r.w sprawie określenia stroju urzędowego adwokatów biorących udziałw rozprawach sądowych (Dz. U. 2000 nr 112, poz. 1183).
25. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 marca 2010 r. Regulamin wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury (Dz. U. 2010 Nr 49, poz. 296).
26. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 maja 2003 r. w sprawie
wysokości zryczałtowanej równowartości wydatków w sprawach z oskarżenia prywatnego (Dz. U. 2003 Nr 104, poz. 980).
27. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 września 2005 r. w sprawie wniosku o przyznanie kompensaty (Dz. U. 2005 Nr 177, poz. 1476).
28. Rozporządzenie z dnia 23 lutego 2007 r. Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz. U. 2007 Nr 38, poz. 249 ze zmianami).
29. Zarządzenie nr 21 Komendanta Głównego Policji z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu przeprowadzania interwencji domowej wobec przemocy w rodzinie pod nazwą „Niebieskie Karty” (Dz. Urz. KGP. 2002 Nr 14, poz. 111).
30. Zarządzenie nr 5/10 Prokuratora Generalnego z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów oraz innych działów administracji powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury (www.pk.gov.pl).
31. Zarządzenie nr 1426 Komendanta Głównego Policji z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie metodyki wykonywania czynności dochodzeniowośledczych przez służby policyjne wyznaczone do wykrywania przestępstw i ścigania ich sprawców (Dz. Urz. KGP 2005 Nr 1, poz. 1).
32. Zarządzenie nr 81/03/DO Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 grudnia 2003 r. w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej (Dz. Urz. MS. 2003 Nr 5, poz. 22 ze zmianami).

 

Literatura

M. Bojarski (red.), Prawo karne materialne. Część ogólna i szczególna, Warszawa 2007.
T. Bojarski (red.), Kodeks karny. Komentarz, Warszawa 2009.
K. Boratyńska, A. Górski, A. Sakowicz, A. Ważny, Kodeks postępowania karnego. Komentarz, Warszawa 2009.
M. Czajka, A. Światłowski, Prawo w diagramach. Kodeks postępowania karnego, Warszawa 2010.
M. Czyż, Instytucja mediacji w polskiej kodyfikacji karnej. Teoria i praktyka., praca magisterska, niepublikowana.
T. Ereciński (red.), Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz, Warszawa 2007, tom I – V.
J. Giezek (red.), Kodeks karny. Część ogólna. Komentarz, Warszawa 2007.
P. Górecki, S. Stachowiak, Ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich. Komentarz, Kraków 2005.
O. Górniok i inni, Kodeks karny. Komentarz. Tom I. Art. 1–116, Gdańsk 2005.
J. Grajewski (red.), Kodeks postępowania karnego. Komentarz, Warszawa 2010,tom I – II.
T. Grzegorczyk, Kodeks postępowania karnego. Komentarz, Warszawa 2008.
W. Grzeszczyk, Kodeks postępowania karnego. Komentarz, Warszawa 2010.
P. Hofmański (red.), Kodeks postępowania karnego. Komentarz, Warszawa 2004, tom I – IV.
Z. Hołda, K. Postulski, Kodeks karny wykonawczy. Komentarz, Gdańsk 2007.
P. Kardas, Konsensualne sposoby rozstrzygania w świetle nowelizacji kodeksu postępowania karnego z dnia
10 stycznia 2003 r., Prokuratura i Prawo 2004, Nr 1.
M. Korcyl-Wolska, Postępowanie w sprawach nieletnich, Warszawa 2007.
M. Królikowski, R. Zawłocki, Kodeks karny. Część ogólna. Komentarz do artykułów 32–116. Tom II, Warszawa 2010.
S. Lelental, Kodeks karny wykonawczy. Komentarz, Warszawa 2010.
A. Marek, Kodeks karny. Komentarz, Warszawa 2010.
R. Stefański, Aktualny model zaskarżania postanowień o zaniechaniu ścigania karnego, Prokuratura i Prawo 2007, Nr 12.
Z. Świda (red.), Postępowanie karne. Część ogólna, Warszawa 2008.
S. Waltoś, Proces karny. Zarys systemu, Warszawa 2009.
J. Warylewski, Prawo karne. Część ogólna, Warszawa 2009.
W. Wróbel, A. Zoll, Polskie prawo karne. Część ogólna, Kraków 2010.
A. Zoll (red.), Kodeks karny. Część ogólna. Tom I. Komentarz do art. 1–116 k.k.,
Warszawa 2007.

 

Brak możliwości komentowania.