Wzory dokumentów

Wzór nr 1 – Zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa

Wzór nr 2 ? Wniosek o ściganie

Wzór nr 3 – Zażalenie na bezczynność organu ścigania po złożeniu zawiadomienia o przestępstwie

Wzór nr 4 – Wniosek dowodowy

Wzór nr 5 – Zażalenie na postanowienie o odmowie wszczęcia / umorzeniu śledztwa / dochodzenia

Wzór nr 6 – Zażalenie na odmowę objęcia ściganiem przestępstwa prywatnoskargowego 

Wzór nr 7 – Zażalenie na postanowienie o umorzeniu dochodzenia i wpisaniu sprawy do rejestru przestępstw

Wzór nr 8 ? Prywatny akt oskarżenia

Wzór nr 9 ? Oświadczenie pokrzywdzonego o działaniu w charakterze oskarżyciela posiłkowego ubocznego

Wzór nr 10 – Wniosek o wyłączenie sędziego od udziału w sprawie

Wzór nr 11 – Apelacja

Wzór nr 12 – Zażalenie

Wzór nr 13 ? Wniosek o sporządzenie i doręczenie uzasadnienia wyroku

Wzór nr 14 – Wniosek o przywrócenie terminu zawitego

Wzór nr 15 ? Sprzeciw wobec wydania wyroku bez postępowania dowodowego

Wzór nr 16 – Wniosek pokrzywdzonego o orzeczenie obowiązku naprawienia szkody

Wzór nr 17 ? Pozew cywilny w postępowaniu adhezyjnym

Wzór nr 18 ? Wniosek o przyznanie kompensaty

Wzór nr 19 – Wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych

Wzór nr 20 – Wniosek o wyznaczenie dla pokrzywdzonego pełnomocnika z urzędu

Wzór nr 21 – Skarga na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki

Pouczenie pokrzywdzonego o podstawowych uprawnieniach i obowiązkach

Brak możliwości komentowania.